Çocuk Olmak

Çocuklara gerçekten onlar?n hak etti?i gibi davran?l?yor mu? Onlar bir birey olarak kabul edilip sözleri önemseniyor mu? ‘Bu konuda sen ne     dü?ünüyorsun’ deniyor mu? Bu konu gerçekten toplumumuz için önemli bir sorun. Ya çocuk olman?n avantajlar??

Bizler çocuk olarak bazen kendimizi iyi ifade edemeyiz. Birisi bize bir soru sordu?unda rahat cevap veremeyiz. Ben bir çocuk olarak bizlerin çok iyi dinlenmedi?ini, sözlerimizin çok da dikkate al?nmad???n? dü?ünüyorum. Benim odam için yatak bakarken “Anne ben bunu be?enmedim, ba?ka bir yatak alal?m.” dedi?imde “Evet, evet al?r?z.” deyip sözlerimi geçi?tiriyorlar. Eminim ki birçok anne baba bunu yap?yordur.

Ama onlar neden böyle yap?yorlar? Hiç dü?ündünüz mü? Mesela bir s?nav oldunuz ve bu s?navdan dü?ük not ald?n?z. Baz? anne babalar k?zarlar. Kötü not almay?n ki size k?zmayal?m derler. Asl?nda k?zmayarak düzgünce anlatabilirler ama onlara bu yol daha uygun geliyor galiba. Bir de okulla ilgili sorunlar?m?z vard?r. Okuldaki arkada?lar?m?zla küseriz. Derste akl?m?z? kurcalarlar bu nedenle de dersimiz olumsuz yönde etkilenir. Ba?ar? seviyemiz dü?er. Kötü not ald???m?zda da iyice üzülürüz. Çocuk olman?n sadece s?k?nt?l? yanlar? yoktur ki. Çocuk olman?n çok fazla avantaj? da vard?r.

Örne?in bizim en büyük avantaj?m?z okula gitmektir. Bir bilgi sahibi olmakt?r. Çünkü biz ne kadar çok bilgiye sahip olursak hayat?m?z o kadar kolay olur. Ne kadar iyi e?itim al?rsak o kadar yat?r?m?m?z olur. Çocuk olunca birçok aktiviteye kat?labiliyoruz. Tabi büyükler de kat?labiliyorlar. Ama bizim aktivitelerimiz daha e?lenceli oluyorlar. Hem de bo? zamanlar?m?z? dolduruyoruz. Mesela sabahç?lar için bazen erken kalkmak zor oluyor ama onlar her sabah erken kalkarak sa?l?kl? ve zinde oluyorlar.

Çocuk olman?n en de?erli avantaj?, sizi ilgilendirenlerin d???nda sorumluluk sahibi olmamak diye dü?ünüyorum. Derslerimize kar?? sorumlulu?umuzun d???nda sorumlulu?umuzun olmamas? bizi yormuyor. Oysa anne ve babam?z? dü?ündü?ümde yeti?kin olma konusunda fazla istekli de?ilim do?rusu. Çocuk olmak çok güzel bir duygudur. ?leride çocukluk y?llar?m? özleyece?imi biliyor ve bunun çok çabuk geçmesini istemiyorum. ?öyle tad?n? ç?kara ç?kara ya?amak istiyorum bu ya?lar?m?.

Anne ve babalar?m?za da biraz daha empati yapmak kal?yor. Lütfen bizi bir birey olarak kabul edin. Bizim söylediklerimize de?er verin ve bizi dinleyin. Bize bir kural getiriyorsan?z nedenini de aç?klay?n. Bizlerin de mant?kl? dü?ünebilece?imizi, bir ?eyi neden yapmamam?z gerekti?ini aç?klad???n?zda anlayabilece?imizi bilin. Bize “Biz çocukken…” diye ba?layan cümleler kurmaktan vazgeçin.

Her dönemin çocuklu?u farkl?, sizlerin ya?ad?klar? ?eylerle bizim ya?ad?klar?m?z?n ayn? olmas? imkâns?z. K?sacas? çocuklu?umuzu bir çocuk olarak ya?amam?za izin verin; çünkü zaman? geri almak olanaks?z.