Çöpsüz Bir Doğa İçin Yola Çıktılar

Pervari’nin daha temiz bir çevreye kavu?mas? için ?zcilik Kulübü’nün ö?retmeni Önder Karakaya, ö?rencileri ile çal??malara ba?lad?.

çöp

Fatih Ortaokulunda ?ngilizce ö?retmeni olan Karakaya, kurdu?u kulüple do?a sevgisi a??lamak ve temiz bir gelecek sa?lamak için çocuklarla çevre temizli?ine ç?kt?. Karakaya; “?zcilik sadece kamp kurmaktan ibaret de?ildir. Çevremizi temizlemek, fark?ndal?k olu?turmak ve bilinçli bireyler yeti?tirmek için kulüp olarak çe?itli çal??malara ba?lad?k.” dedi. Çöp po?etlerini alarak gördükleri tüm çöpleri toplayan çocuklar, toparlanan at?klar? türlerine göre ay?rd?. Do?ada çözünmesi zor olan cam ve plastik gibi at?klar? geri dönü?üme yollad?. Plastik ?i?elerin mavi kapaklar?n? da ay?ran ?zcilik Kulübü ö?rencileri, okullar?ndaki mavi kapak toplama kampanyas?na destek oldu. Gelece?e temiz bir do?a b?rakan bu nesillere te?ekkür ediyoruz.