Dışarıdan Gelen Bir Ses

Hafta sonlar? etüt merkezinde dersim oldu?u için, bu hafta sonu da ders için yola ç?kt?m. Derste bir miyavlama sesi duydum. Arkada?lar?m böyle bir ses duyulmad???n?, kedileri sevdi?imden her yerde kedi sesini duymaya ba?lad???m? söylediler. Sonra bahçeye ç?kt?m, tüm a?açlara teker teker bakt?m. Orada, bir a?ac?n tepesinde siyah beyaz bir kedi gördüm. Arkada?lar?mla hemen ö?retmeni ça??rd?k. Ö?retmen ise kedinin ancak annesi ile a?a?? inece?ini söyledi. Bizler de son derse kadar bekledik, annesi gelmeyince müdür yard?mc?s? itfaiyeyi ça??rd?.

?yilik Mele?i ?tfaiyeci

kedinin yeni ailesi...

?tfaiyeci k?sa bir süre sonra geldi. Kediyi almak için merdivene ç?kt?, kedi ise o s?rada ya?mur ya?d??? için a?aca s?ms?k? sar?lm??t?. Epey yüksekteydi. ?tfaiyeci onu biraz zorlanarak ald?. Ö?retmenimiz ise ?slak olan kediyi içeri al?p ?s?tt?. Bütün ö?renciler onu sevdi.
Etüt merkezi hafta sonlar? kapal? oldu?undan kediyi sahiplendik. ?u an ise yeni ailesiyle çok mutlu.