Hayata Tutundular!

hayata-tutundular“Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli (pis kokulu)  adaleler gibi geçmi?, ya?lanm?? tahta evler. Her ya?murda, her küçük f?rt?nada sanc?lanan ve biraz daha e?rilip bü?rülen bu evlerin önünden her geçi?imde, ço?unun ayr? ayr? maceralar?n? takip ederim.”

(Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Ko?u?u, s:13)

Peyami Safa’n?n anlatt??? gibi farkl? farkl? hayatlar?n ya?and???, kimi zaman inan?lmaz ac?lar?n çekildi?i, kimi zaman mutluluk kahkahalar?n?n at?ld???, kimi zaman Cumhuriyet’in ilan?ndan ötürü ate?li toplant?lar?n yap?ld??? Hamamönü Evleri hayata tutunmay? ba?ard?. Onlar zaman?n ac?mas?zl???na yenilmedi. Biz de onlar?n zamana yenilmezliklerine ortak olmak, o havay? solumak üzere Hamamönü’ne gittik. Osmanl? döneminin sonlar?na do?ru yap?lan ve günümüze kadar dayanma gücü gösteren bu evler, tamamen Türk motifleri ile süslenmi?tir. Buralarda dola?t???n?zda kendinizi 19. yüzy?ldaym?? gibi hissedebilirsiniz. Adeta günümüzden 150 y?l öncesinin ya?am?n? soluyormu? hissine kap?labilirsiniz.

Hamamönü, 1920’li y?llarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas?nda önemli rol oynayanlar?n yerle?ti?i yerdir. Ayn? zamanda büyük ?air, Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin ulusal mar?? olan ?stiklal Mar??’n? yazd??? evin de bulundu?u bölgedir. Kentin en eski yerle?im bölgesi olan ve Cumhuriyet’in kurulu? de?erlerini bar?nd?ran bu bölge bundan birkaç y?l öncesine kadar çöküntü alan? durumundayd?. Hamamönü’nü ve tarihi dokusunu olu?turan y?k?lmaya ve yok olmaya yüz tutmu? evlerini tekrar aya?a kald?rmak, buray? Ankara’n?n bir turizm merkezi haline getirmek için çok önemli bir yenileme çal??mas? ba?lat?lm??t?r.

Alt?nda? Belediyesi, Ankara’da ilk yenileme çal??malar?n? ba?latmak için öncelikle tarihi dokunun ke?fedilmesini sa?lam??t?r. Böylece Hamamönü, Ankara’ya önemli bir turizm merkezi olarak kazand?r?lm??, Ankara turizminde hareketlilik sa?lanm??t?r. Çok zengin bir kültürel yap?ya sahip olmas?na, co?rafi konumu ve ula??m a?? bak?m?ndan Türkiye’nin merkezinde bulunmas?na ra?men turizm acentelerinin günü birlik turlar düzenledi?i Ankara, Hamamönü ve tarihi evleri ile çevresinde gerçekle?tirilen iyile?tirme çal??malar? sonras?nda, turizm aç?s?ndan önemli bir nokta haline gelmi?tir.

Bu yenileme çal??malar? sonucu Alt?nda? Belediyesi 2011 y?l?nda Avrupa Birli?i’nden ödül alm??t?r. Hamamönü, Avrupa Parlamentosu taraf?ndan ‘Avrupal? Seçkin Turist Destinasyonu’ (geçici konaklamalar için ziyaretçileri cezbeden yerler) seçilmi?tir.