İklim Değişikliği ve Etkiler

?klim de?i?ikli?i insan sa?l??? üzerinde do?rudan ve dolayl? olarak olumsuz etki göstermektedir. Gelin bu etkilere birlikte bakal?m. Renkli Kalemler ekibinden Esmanur, iklim de?i?ikli?inin insan ya?am?na etkilerini anlat?yor.

60a40d5de2057c4bff6312f3b4369e7a_XL?klim krizi k?saca iklim ko?ullar?ndaki dengesiz ve zararl? de?i?imler ?eklinde tan?mlanabilir.

?klim Krizinin Ya?ama Etkileri
S?cak hava dalgalar?, ya?mur, deniz seviyesinin yükselmesi insan ya?am?n? direkt etkiler. Su ve su besinleri, kan emilmesi ve tar?m ürünleri baz? enfeksiyon hastal?klar?n dolayl? yoldan iklim krizinden etkilenir. A??r? ?s?nma ile polen alerjisi ve ast?m riski artmaktad?r. Küresel ?s?nma yabani otlar? art?rmakta ve bunlar da alerjiyi art?rmaktad?r.