Kulp’un Yenilenen Yüzü

Diyarbak?r Kulp Belediyesi, Kulp’ta son iki y?l içinde büyük bir dönü?üm projesi ba?latt?. Bir k?sm? tamamlanan, bir k?sm? ise halen devam eden projeler ilçeye yeni bir görünüm kazand?rd?.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

KÜLTÜR MERKEZ?

Kulp’un Lise Caddesi üzerinde bulunan, yap?m? 2017 sonlar?nda tamamlanan kültür ve sanat merkezi binas? 4 katl? olup içinde çok amaçl? salon, konferans salonu (60-80 ki?ilik), cep sinemas? (25-30 ki?ilik), kütüphane, müzik atölyesi, resim atölyesi, foto?raf atölyesi, seminer salonu, kafeterya, seyir teras? ve teknik birimler bar?nd?rmaktad?r. Kültürel ve sanatsal tüm çal??malar için farkl? alanlar yarat?lm??t?r ve tüm birimleri aktif olarak kullan?lmaktad?r.

Lise Caddesi

CADDE

Yenimahalle Lise Caddesi üzerinde toplam 1210 m2’lik alana tek katl? 6 blok (33 i?yeri) yap?ld?. Mevcut baz? yap?lar?n bak?m onar?m?n?, Lise Meydan?’n?n düzenlenmesini ve 500 m uzunlu?unda kald?r?m ve yol çal??mas?n? kapsayan proje ile cadde tamamen yenilendi. Sokak düzenleme projesinin tamamlanmas?yla Lise Caddesi Kulp’un prestij merkezi haline geldi.

Kad?n ?stihdam ve Ya?am Merkezi

KADIN

Kulp ?lçe Belediye Ba?kanl??? taraf?ndan haz?rlanan proje kapsam?nda, Yenimahalle Diyarbak?r Caddesi üzerinde ilçe mimarisine uygun kad?nlara yönelik ya?am merkezi in?a edildi. 400 metrekarelik alan üzerine B+Z+1 olmak üzere 3 katl? olarak in?a edilecek kad?n istihdam? ve ya?am merkezi binas?n?n içinde ipek pu?i dokuma atölyesi, hal? dokuma atölyesi, aile destek merkezi, hamam, sauna, yüzme havuzu, sa?l?kl? ya?am merkezi, kafeterya, kuaför, sat?? birimleri ve e?itim atölyeleri yer alacak.

Merkez Cami

CAM?

 

Kulp ilçesi Yenimahalle’de bulunan ve hem yetersiz olmas? hem de duvarlar?nda çatlaklar?n olu?mas? nedeniyle y?k?lan Merkez Camisi’nin yerine yeni cami yap?ld?.

 

 

 

 

Kaynak:milliyet.com