Mülteci arkadaşlarım

multeci-arkadaslarimKonu?malar? çok de?i?ik çocuklarla tan??t?m bugün… Mültecilerin ülkelerinde sava? oldu?u için ba?ka ülkelere gitmek zorunda kalan ki?iler oldu?unu ö?rendim ve kendimi onlar?n yerine koydum. Onlar?n üzüldüklerini anlad?m.

Bir insan?n ülkesinden zorunlu olarak uzakla?mas?n?n ne kadar zor olaca??n? dü?ündüm. Zorunlu olarak gidilen ülke ?artlar?na uyum sa?laman?n ve oradaki insanlarla onlar?n dilini ve kültürünü bilmeden anla?man?n ve ya?am?n?n ne kadar zor olabilece?ini dü?ündüm.

Onlar?n yerinde olmak istemedi?imi anlad?m. Ke?ke onlar da bu durumda kalmasalard?. Böyle zor durumda kald?klar?ndaki dü?üncelerini daha iyi anlayabilmek için onlarla röportaj yapt?m.

?çeri ilk girdi?imde konu?malar? biraz tuhaf gelmi?ti. Ba?ka ülkeden birileri ile tan??aca??m için heyecanland?m ama sonradan onlarla tan??t?m.

Selman Abi onlara Türkçe ö?retiyordu ve bu sayede onlarla Türkçe tan??abildik. Arapça da bilen Selman Abi bize çevirmenlik yaparak destek verdi.

Röportaj?m? Yousef Naseer Dhafer (12) ve Ali Naseer Dhafer (10) ile yapt?m. 23 Nisan ?lkö?retim Okulu’na gidiyorlarm?? ve Türkçe bilmedikleri için derslerinde zorland?klar?n? belirttiler. Okuldaki arkada?lar?n?n onlara okuma ve yazma konusunda yard?mc? olduklar?n?, böylece zorluklar?n daha da azald???ndan bahsettiler.

Farkl? bir ülkede olman?n onlar için fazla bir sorun olmad???n? söylediler. Anne ve babalar?n?n i? bulamad?klar?n?, ancak Türkiye’de olmaktan üzüntü duymad?klar?n? da belirtiler.