“Plastik Şişe Getir, Parayı Götür!” Projesi

Bu haberi okuduktan sonra ?i?e atarken bir daha dü?üneceksiniz!

Midyat Belediyesinin ba?latt??? “Plastik ?i?e Getir, Paray? Götür” projesiyle art?k hem ülke ekonomisine katk? sa?lanacak hem de daha temiz bir çevre olu?acak. Proje, 1000 adet plastik ?i?e getiren herkese 200 TL ücret vermeyi kaps?yor. Projeye Midyat’ta bulunan okullar da kat?l?m gösteriyor. Bu sayede insanlar?m?z dikkatli olup çevremizi temiz tutacaklar? için çevre daha az kirlenmi? olacak. Projeye ?imdiden kat?l?m yüksek. Cadde ve sokaklarda plastik ?i?e bulmak neredeyse imkans?z gibi.

Bir ?i?e Bin Y?l!                                                                                                     

Do?am?zda yakla??k 1000 y?lda ancak topra?a kar??an bu ?i?eleri geri dönü?üm vas?tas?yla tekrar kullanabiliriz. Su, süt, meyve suyu, spor içece?i veya temizlik ürünleri ?i?esi vs. hepsi plastik ile yap?l?yor. Geri dönü?türülmü? plastik ?i?eler dayan?kl? oyun malzemelerine, hal?lara veya yeni ?i?elere geri dönü?türülebilir. Hatta bu ?i?elerin kapaklar?ndan sert mutfak kaseleri, kesme tahtalar?, araba pil kutular?, di? f?rçalar? ve saklama kutular? bile yap?labilir! Çevreye önem veren Midyat Belediyesi; bu projenin yan? s?ra, i?lek sokaklara geri dönü?üm kutular? koyarak daha temiz bir çevre edinmeyi de amaçl?yor.