Poşetsiz Hava Sahası

Çevre kirlili?i sebebiyle, tüm po?etler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren her yerde 25 kuru? oldu.

Türkiye genelinde art?k tüm market ve ma?azalarda po?etler ücretli olacak. Mü?teriler e?er isterlerse po?et için ek para ödemek zorundalar. Bu uygulaman?n ortaya ç?kmas?ndaki en önemli neden çevre kirlili?i. Do?an?n, do?al olmayan bir ?ekilde insan eliyle bozulmas?na çevre kirlili?i deniyor. Son zamanlarda bu konularda çal??malar yap?l?yor ve bu durum do?al olarak dünya gündemini çok fazla me?gul ediyor.

IMG_2528-min-300x300Çevre kirlili?i her gün yüz yüze kald???m?z, gitti?imiz her yerde kar??m?za ç?kan bir sorun olmaya ba?lad?. Buna sebep olan en önemli ?eylerden biri de plastik po?etler. Eskiden plastik po?etler yerine tamamen do?al olan kese ka??tlar?, bez torba ve file kullan?l?rd?. Plastik po?etin tamamen yok olabilmesi için denizde 400 y?l, karada ise 800 geçmesi gerekli.

IMG_2515-min-300x300

 

Naylon po?et kullan?m? tüm dünyada 1982’de, Türkiye’de ise 1980’ler sonunda ba?lad?. Bu yeni al??kanl?k bir uygarl?k göstergesi gibi kabul görüp yayg?nla?t?. Dünyada her y?l 500 milyon ile 1 trilyon adet aras?nda plastik po?et kullan?ld??? tahmin ediliyor.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr