Tehlike Direkleri

Hasar görmü? olan elektrik direkleri tehlike saçmaya devam ediyor. Vatanda?lar, bu konu hakk?nda bir an önce önlem al?nmas?n? istiyor.

Elektrik direkleri, üretilen elektri?in evlerimize ula?t?r?lmas? için gereken en önemli unsurlardan birisi; ancak bu direklerin amac?na hizmet edebilmesi için her ?eyden önce bar?nd?rd??? tehlikelerden ar?nd?r?lmas? gerekiyor. Bunun için de bu direklerin bak?mlar?n?n düzenli olarak yap?lmas? ?art.

DSC_0282 (2)

Ülkemizin pek çok yerinde, yamulmu? elektrik direklerini, sarkan ya da birbirine dolanan kablolar? ve bunlara benzer farkl? manzaralar? görmek mümkün. Ne var ki bu durumun do?urabilece?i tehlikenin boyutlar?, tahmin etti?imizden daha fazla olabilir. Direklerin y?k?lmas? ya da kablolardan yay?lan elektri?in herhangi bir canl?ya temas etmesi sonucu, çe?itli yaralanmalar meydana gelebilir. Hatta böyle bir facia ölümle bile sonuçlanabilir. Üstelik bu hasar yaln?z insanlar? de?il, do?ada bulunan di?er canl?lar? da ilgilendiriyor. Çevremizde bulunan kedi, köpek gibi sokak hayvanlar?n?n da ayn? tehlikeyle kar?? kar??ya oldu?unu söylemek hiç de yanl?? olmaz.

Elektrik direklerinin saçt??? tehlike asl?nda pek çok vatanda? taraf?ndan kabul ediliyor; ancak ne yaz?k ki henüz gerekli önlemler al?nm?? de?il. Bu direklerin bak?mlar?n?n yap?lmas? için, vatanda?lar?n durumu yetkililere bildirmesi ?art. Aksi hâlde bu direkler, ya?am?m?z? tehdit etmeye devam edecek gibi görünüyor. Daha sa?l?kl? bir çevrede ya?amam?z ve yolda yürürken kendimizi güvende hissetmemiz için bu elektrik direklerinin bak?m çal??malar?n?n bir an önce yap?lmas? gerekiyor.