internet-haberciligi-nedir

?nternet gazetecili?i, elektronik ortamda yay?n yapan gazetelere verilen isimdir.

Elektronik gazeteler, internetin yayg?nla?mas? ve ücretsiz olmas? nedeniyle bas?l? gazetelerden çok daha fazla okunmaktad?r.

Günümüzde, internet giderek daha fazla önem kazanmakta ve art?k insanlar birçok haberi internet üzerinden ö?renmektedir. Bu anlamda internet gazetecili?i konusunda da önemli ad?mlar at?lmakta ve dünya üzerinde yay?n yapan binlerce dijital gazete bulunmaktad?r. ¹

?nternet habercili?inin en büyük özelli?i bilgileri an?nda aktarabilmesidir. Bir bilginin kar?? tarafa aktar?lmas?, bilgisayar ekran?na yaz?lmas? daha kolayd?r.

?nternet haberlerinde olmas? gereken özellikler a?a??daki gibidir:

 • Anlat?lan olay haber de?eri ta??mal?, ilginç olmal?d?r.
 • Aktar?lan bilgiler do?ru olmal?d?r.
 • Haber tarafs?z bir ?ekilde verilmelidir.
 • 5N1K (Ne, Nerede, Nas?l, Ne Zaman, Neden ve Kim) yan?tlar?n? içermelidir.
 • Dikkat çekici bir ba?l??? olmal?d?r.
 • Haberde kullan?lan foto?raf teknik ve içerik aç?s?ndan yeterli olmal?d?r.
 • Haber metni dil ve yaz?m kurallar? aç?s?ndan düzgün olmal?d?r.

Ayr?ca haber metnini, web’deki di?er yo?un içerikten ay?rmaya yard?m edecek özel bir dü?ünce ile kaleme almakta yarar vard?r. Ne?eli bir tarz ya da tav?rla yazmak (ba?l?k d???nda) ve sohbet tarz? özellikle web’de kullan?c?ya daha rahat okuma olana?? sunmaktad?r. ²

¹  tr.wikipedia.org

² https://cihanshn.blogspot.com.tr

SON YAZILAR

Daha fazla

  HABER KARMASI

  Daha fazla