Çocuk, Haklarıyla Çocuktur

Her birey gibi çocuklar?n da pek çok hakk? bulunmaktad?r. Bu haklar ya?amsal de?erlere uygun olarak tüm çocuklar?n din, dil, ?rk, cinsiyet fark etmeksizin sahip oldu?u haklard?r.

Ya?ama hakk?, e?itim hakk?, sa?l?k hakk? gibi haklar olumlu bir anlam ta??rken; fiziksel ?iddete ve cinsel sömürüye kar?? korunma gibi haklar çocuklar? olumsuz durumlara kar?? korumak için vard?r.

Çocuk olarak günümüz dünyas?nda ya?amak günden güne zorla??yor. S?k s?k kar??la?t???m?z sava?lar, hak ihlalleri, ?iddet haberleri bizleri ve ailelerimizi tedirgin etmeye yetiyor. ??te bunlardan korunmak ve haklar?m?z? güvence alt?na almak için Birle?mi? Milletler taraf?ndan devletlerin kabul etti?i Çocuk Haklar? Evrensel Beyannamesi haz?rlanm??t?r.

Haklar?m?z nelerdir, hangi haklara sahibiz öncelikle çocuk olarak bunlar?n bilincinde olmal?y?z. Ayr?ca devletlerin biz çocuklara kar?? zorunlu oldu?u hizmetleri de bilmeliyiz. Ki?ilik haklar?, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar?m?z belki de en önemlisi devletler taraf?ndan korunma, sahip ç?k?lma gibi haklar?m?z vard?r.

haklarHiçbir devlet çocuklar?n? sahipsiz, bir ba??na b?rakmamal?d?r.
Çocuklar?n haklar? yasalarla güvence alt?na al?nmal?d?r. Çocuklar?n haklar? herkes taraf?ndan korunmal?d?r. On sekiz ya??na kadar bütün bireylerin çocuk oldu?u unutulmamal?d?r. Özellikle korunmaya ihtiyac? olan çocuklar devlet imkanlar?ndan daha fazla faydalanmal? ve gelecekleri devlet yard?m?yla korunmal?d?r.