Eğitim Nedir?

E?itim; ki?ilere, istenilen özellikleri kazand?rma eylemidir. ?lk olarak ailede ba?lar. Fakat sadece ailede devam etmez; okulda, evde, sokakta, oyun oynarken, i? yerinde hatta arkada?lar aras?nda bile devam eder. En geni? tan?m?yla e?itim, “kültürlenme ve kültür aktarma” sürecidir.

Pek çok farkl? e?itim felsefesine uygun, de?i?ik e?itim tan?mlar? yap?lmaktad?r. Bunlardan baz?lar? e?itimi, “ki?inin kendi ya?ant?s? yoluyla, davran??lar? kas?tl? olarak de?i?tirme süreci” olarak tan?mla. Bir di?er tan?m da “fiziksel uyar?mlar sonucunda beyinde istenmedik biyokimyasal de?i?iklikler olu?turma süreci” ?eklindedir.

Ço?u zaman fark?nda olmadan ö?renilir ve uygulan?r aktar?lan ?eyler. ?nsanlar içinde bulundu?u çevrelerden birçok konu hakk?nda ister istemez e?itim al?rlar. Görgü kurallar?, ileti?im kurallar?, sayg? kurallar? gibi birçok alana ay?rabiliriz. Her e?itimin belli kullan?lma alan? vard?r. Okuldaki disiplini e?itimi tüm ö?renciler okul hayat? bitene kadar kullan?r. Ö?rendikleri görgü kurallar?n? ise toplum içinde hayatlar?n?n sonuna kadar kullan?rlar.

Her insan?n ald??? e?itim farkl?d?r. Ya?am ko?ullar?, aile yap?s? ve bulunulan çevre, al?nan e?itim türünde çok etkilidir. Ço?u insan özel olarak ilk kendi do?du?u yörenin gelenek, görenek ve adetlerinin e?itimini al?r.

Çocuklar okul ça??na geldikçe d?? dünyaya aç?l?rlar ve genel kültürleriyle göreneklerinin neler oldu?unu ö?renirler. Daha da büyüdüklerinde ise daha fazla ?ey ö?renir. Bir yeti?kin olduklar?nda ya?am? boyunca ö?rendikleri her tür bilgiyi harmanlar ve kendi ya?am?nda uygular.