Eğitimde Bir Saniye ile Hayatı Uçup Gidenler

indirHer insan do?du?u andan itibaren e?itim al?r ve hayat?n?n her an?nda e?itim almaya devam eder. E?itim ilk önce ailede ba?lar. Aile içinde olan olaylar, konu?malar, tav?rlar ve davran??lar her çocu?a bir ?eyler ö?retir. Daha sonra ya?am?m?z ilerledikçe e?itim kurumlar?nda e?itim almaya devam ederiz. Bu ald???m?z e?itimler ile hayata, insanlara, canl?lara, bilime ve matematik gibi pek çok ?eye kar?? bilgili oluruz. Her insan ald??? e?itimle birlikte kendini geli?tirmeye ba?lar. Al?nan e?itimin kapsam?na göre ki?iler gelece?ini ?ekillendirir, büyüdükçe de faydas?n? görür. ?yi bir gelecek için, al?nan e?itimin nitelikli olmas? çok önemlidir. ?nsan i? hayat?na at?ld???nda yeni bir ?eyler ö?renmeye devam eder ve böylece ölene kadar e?itim al?r. Mesela TEOG de?i?tirildi ama ilk defa de?il. Önceden de pek çok de?i?ikli?e u?ram??t?. Bence e?itim ?eklinin böyle sürekli de?i?tirilmesi yanl?? bir ?ey çünkü bu ?ekilde çocuklar?n akl? kar???yor. Akl? kar???nca da harcad??? emek bo?a gidiyor. Bu yüzden ya sürekli de?i?tirmesinler ya da bir kere güzel bir e?itim sistemi kurup bir daha geri dönmesinler.

Mesela üniversite s?navlar?na zaman?nda yeti?meyen ö?rencilerin haberlerini sürekli görüyoruz. Baz?lar? üzüntüden a?l?yor. Baz?lar? da giri? ka??tlar?n? y?rt?yor. Biliyor musunuz ki o geç gelen çocuklar?n koskoca 1 y?llar? 1 saniye yüzünden bo?a gidiyor.

Çocuklar?n gelece?i bu kadar basit de?il ve olamaz.