Geleceğin Altın Yolu : Kitap

kitaplar-696x435

Kitap okumak, çocuklar?n ufkunun aç?lmas?, kelime da?arc???n?n geli?mesi gibi özelliklere katk? sa?lar.

 

Ülkemizde kitap okuma oran? çok az. Bu nedenle ba?ar? oranlar? da dü?ük. Bir çocu?un ba?ar?l? olmas? için ayda en az 1 kitap bitirmesi gerekiyor. Kitap okumak ki?inin kelime da?arc???n? geli?tirdi?i gibi ikili ili?kilerde ya da bir toplulu?a hitap ederken kendini daha iyi anlatabilme ve kar??s?ndaki ki?iyi daha iyi anlayabilme kabiliyeti sa?lar. Kelimeler bizim ileti?im arac?m?zd?r ve anlam?n? bilmedi?imiz ya da hiç duymad???m?z kelimelerle kendimize yabanc?la??r?z. Hislerimizi, duygu ve dü?üncelerimizi aktaramaz, yaln?zla??r?z. Resim de bir çocu?un kitap okuyup okumad???n? belli eder. Nas?l m?? Kitap, ki?inin hayal gücünü artt?r?r. Böylece akl?na daha çok ?ey gelir. Bir nesneye bakt???nda onu sadece oldu?u gibi görmez.  Kitap okuyan ki?iye resim çiz derseniz size çok geçmeden resmini getirir. Gördü?ünüz resimde bamba?ka bak?? aç?lar? ve anlat?mlar görebilirsiniz.