Hayat Bizimse Kararlar Neden Sizin?

kararBirçok ö?rencinin e?itim hayat?n?n çökü?te olma nedenlerinden birisi de aileleri taraf?ndan bask? görmesidir. Hatta baz? ailelerin düzeni ise -tabi buna düzen denirse- çocuklar?n?n s?nav zaman? onlara en ufak bir destekte bile bulunmad?klar? halde bir de beklentilerini yüksek tutmalar?d?r. San?rs?n?z ki aile oturup saatlerce çocukla ilgileniyor, ona ders çal??t?r?yor ve onun bu ba?ar?y? elde edebilece?ine çok emin.

Asl?na bakarsak biz ö?rencilerin psikolojik sorun haline getirdi?imiz s?nav notlar?n? sorun etmemizin temel nedenlerinden biri de siz ailelersiniz. Bizler s?nava girerken neden  ”Yüksek not almal?y?m!” demek yerine ”Yüksek not alamazsam bizimkiler ne der acaba?” diye dü?ünerek giriyoruz? Sizler bizim bilinç alt?m?za öyle bir yerle?mi?siniz ki yapabilece?imize inansak bile sürekli stres alt?nday?z.

Bence koydu?unuz hedefleri en yüksekten ba?latarak en zor olan? seçmek yerine, öncesinde ba?ar?m?za daha yak?n ?eyleri hedeflemek bizlerin ”Ben bunu yapabilirim!” cümlesini daha çok kullanmam?z? sa?layacak ve özgüvenimizi tatmin edecektir. Örne?in e?itim sistemimizde ö?rencileri birden 8. s?n?f konular?ndan ba?latmak yerine 1. s?n?f hatta anaokullar?ndan neden ba?lat?yorlar? Çünkü insano?lu ancak küçük ba?ar?lardan ba?layarak büyük zaferler olu?turur.