İKİZ OLMAK

?K?Z OLMAK

?kiz, bir do?umda dünyaya gelen iki karde?e verilen isimdir. ?kizler tek yumurta ikizi olabilece?i gibi çift yumurta ikizi de olabilirler. Tek yumurta ikizleri, tek bir yumurtaya yerle?ir ve anne karn?ndan ç?kana kadar orada beraber büyürler. Tek yumurta ikizleri genetik olarak birebir ayn?d?rlar ve görünü? olarak da benzerler. Çift yumurta ikizleri ise anne karn?nda iki farkl? yumurtaya yerle?ip yaln?zca annenin karn?n? payla??rlar. Tek yumurta ikizleri kadar birbirlerine benzemezler.

Ben ve karde?im Eren de çift yumurta ikiziyiz. Genetik yap?lar?m?z birbirinden farkl? ve görünü? olarak da tek yumurta ikizleri gibi birbirimize benzemiyoruz. Ama benzer oldu?umuz pek çok konu var.

?kimiz de spor dünyas?n?, özellikle futbolu çok seviyoruz. Çok sevdi?imiz bir alan oldu?u için kimi zaman fikir ayr?l?klar? ya?ay?p tart??t???m?z oluyor.

Do?um günümüz de ayn?. Do?um günümüzün ayn? olmas? sevdi?imiz arkada?lar?m?z?n hepsini bir araya toplay?p ortak bir do?um günü partisi yapmam?z? kolayla?t?r?yor. Do?um günümü karde?imle payla?may? seviyorum.

Okula beraber gitmek, TEGV’deki etkinliklere beraber gelmek de çok e?lenceli.

Çok nadir de olsa birimizin ac? çeki?ini di?erimiz hissedebiliyor. O yüzden ikiz olman?n ilginç ve güzel bir ?ey oldu?unu dü?ünüyorum.

Her ne kadar birbirimize görünü? olarak o kadar benzemesek de  payla?t???m?z çok ?ey var. Karde?imle normal karde?lerden farkl? olarak daha fazla ?eyi payla?abilmeyi, onun ikizi olmay? seviyorum.

Bence ikiz olmak dünyadaki en e?lenceli ?ey.