Kitap Aşkı

kaynak. pinterest.com

Önce size kitaplar? anlatarak ba?layay?m. Nas?l ki bir insan dostuna sad?k olur, ona güvenir, o varken asla ba?kas?n?n sözüne inanmaz, yanl???n? düzeltip seni do?ru yola götürür, i?te kitaplar da böyledir. Bir insan e?itimsiz ise herkesin söyledi?ine inan?r, do?ruyu ve yanl??? ay?rt edemez. Ama e?er insan kitap okursa kimlerle arkada?l?k kuraca??n? çok iyi bilir.

Yani demek istedi?im ?u; kitaplar bir insan?n en yak?n dostudur. Seni asla aldatmaz, seni kötü yola sürüklemez, senden sana yapt??? iyilikler için para istemez. Benim en yak?n dostum kitaplard?r. E?er kitap okumay? sevmiyorsan?z, ?imdiden okumaya ba?lay?n derim. Çünkü hayat?m?zda ailemizden çok kitaplar?n yüzünü görüyoruz neredeyse. Mesela bunu bir örnekle anlatay?m. T?p tarihinin bile bir kitab? vard?r. Sizce bu kitaplar? kimler yazm??t?r? Elbette daha önceden o yollardan geçen ki?iler…

E?er siz de gelecekte “Ah, ke?ke daha çok, daha fazla kitap okusayd?m da bu duruma dü?meseydim!” demek istemiyorsan?z ?imdiden bol bol kitap okuyun derim.