Müziğin Eğitime Katkısı

kaynak: karnaval sanat okuluE?lenmek veya zaman geçirmek için
dinledi?imiz müzi?in çocuklar?n geli?imine ve e?itimine birçok katk?s? oldu?unu
biliyor muydunuz?

Müzik ve çocuk geli?imi üzerine yap?lan ara?t?rmalar, müzik ile beynin geli?imi aras?nda önemli bir ba?lant? oldu?unu ortaya ç?kar?yor. Herhangi bir müzik enstrüman? çalarken haf?zan?n geli?ti?i, nota çal???rken matematik zekâs?n?n artt??? ve müzikle u?ra?an çocuklar?n daha rahat arkada? edinerek sosyalle?ebildi?i, özgüvenlerinin artt??? gözlemlenmi?. Ayr?ca müzikle u?ra??rken dikkatin artt??? ve disiplinli çal??ma al??kanl??? edinildi?i ve müzi?in çocuklara sa?lad??? bu faydalar nedeniyle okul ba?ar?lar?n?n da artt??? tespit edilmi?.

Bu ara?t?rmalardan anla??l?yor ki müzik e?itimi yoluyla çocuklar?n müziksel becerilerinin yan?
s?ra müzik d??? becerileri de geli?mektedir. Müzik e?itimi yoluyla ruhsal bak?mdan doyum sa?layan çocuk, hem sa?l?kl? bir ruhsal
geli?im hem sa?l?kl? bir ki?ilik yap?s? kazanabilir.