Öğretmenlere Ödev

Sevgili ö?retmenler!

  Hiç çok ödev verip vermedi?inizi dü?ündünüz mü? Tamam bizim ö?renmemiz için yap?yorsunuz da üstümüze bu kadar da fazla gelmeyin. Bizim okul d???nda da bir hayat?m?z oldu?unu unutmay?n lütfen. Biz de çocu?uz. Yeri geldi?inde ko?aca??z, yeri geldi?inde çal??aca??z. Biz sorumluluklar?m?z?n bilincindeyiz. Ama bizim üzerimize fazla geliyorsunuz. Sözüm sayfalarca ödev veren ö?retmenlere. Bence bunu sizin de kabullenme zaman?n?z geldi. Hangi çocuk saatlerce oturup çal??mak ister ki? Ö?rencilik y?llar?n?z? hat?rlay?n, belki siz de saatlerce ders çal??mak istemiyordunuz. Ya da çocuklar?n asl?nda dersinizi dinledi?ini ama sizin dersi anlat?m biçiminizden dolay? anlamad???n? hiç dü?ündünüz mü? Veya onu derse ba?layacak hiçbir ?eyin olmad???n? dü?ünüyor musunuz? 40 dakika boyunca oturup s?k?c? bir ?ekilde ders anlatmak yerine ö?rencileri derse ba?layacak e?lenceli yöntemler bulabilirsiniz.

Bence sizin ödeviniz de bu olsun.