TEGV’de Eğlenerek Öğreniyoruz

Gaziantep E?itim Park? çocuklar?ndan ben Gül Enfal. TEGV’de çok e?lendi?im için size bir yaz? yazmak istedim. Umar?m be?enirsiniz.

Nerelerdeyiz - TEGVTürkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?, Gaziantep’te 2003’te kurulmu?tur. Çocuklara destek vermek için bu vakf? Suna K?raç kurmu?tur. Bu vak?fta birçok etkinlik yap?l?yor. Dü?ler Atölyesi, Drama Atölyesi, Okuyorum Oynuyorum, Tasar?m Beceri Atölyesi vb. ekinlikler yer al?yor. Biz çocuklar bu etkinliklere kat?ld???m?zda e?lendi?imiz kadar ö?reniyoruz ve buray? çok seviyoruz.  Vakfa 1. s?n?ftan beri geliyorum ve ?u an 4. s?n?ftay?m. Bazen okuldaki arkada?lar?mla bazen burada yeni tan??t???m arkada?lar?mla etkinliklere kat?l?yorum. Daha önce dü?ünmedi?imiz ?eyleri burada dü?ünüyoruz. Gönüllü abilerimizle ve ablalar?m?zla birbirinden e?lenceli deneyler yap?yoruz, oyunlar oynuyoruz. ?u an içinde yer ald???m Renkli Kalemler Gazetesi ise beni en çok heyecanland?ran etkinliklerden biri oldu. Buraya isteyen tüm çocuklar?n kat?lmas?n? tavsiye ederim. TEGV’in daha çok çocu?a ula?mas?n? diliyorum.