Teknolojinin Ruhu

?nsan?n ruhuna i?leyen teknoloji her geçen gün geli?tikçe geli?iyor. Robotlardan tutun yapay zekâya kadar ilerleyen teknoloji, baz? insanlar? korkuturken baz?lar?n? sevindiriyor. Ama bir gerçek var ki teknolojinin geli?mesiyle tembellik artt?.Tembelli?e sebep olan birçok icat ortaya ç?kt?.Ben de mucit olaca??m ama insanl??a yararl? ?eyler icat edece?im. Hele ki günümüzde robotlar çok say?da üretilir oldu. Bence bu tehlikeli bir ?ey… Teknolojinin ilerlemesi iyi fakat farkl? amaçlarda kullan?labiliyor.

Telefonlar?, televizyonlar? ve daha birçok icad? yanl?? kullanmam?zdan dolay? hayat?m?z kötü etkileniyor.
??te teknolojiden kötü etkilenmemek için derlediklerimiz:
-Hastal?klara engel olacak, do?aya zarar vermeyecek icatlar yap?larak insanlar?n hayat? kolayla?t?r?labilir. Bu icatlar?n bize ait olmas? ise Türkiye’nin teknolojide geli?mesine katk?da bulunacakt?r.
-Fabrikalara filtre tak?larak hava kirlili?ine, at?klar?n?n da denize bo?alt?lmamas?yla sular?m?z?n kirlenmesine engel olabiliriz. Bu da ayr?ca ürünün de?erini att?racakt?r.
-Biliyoruz ki eskiden mektuplarla ileti?ime geçer, sabr? ö?renirdik. Ama art?k elektronik postalar sayesinde daha h?zl? birbirimize ula?abiliyoruz. Mektup kald?r?lmamal? ve daha fazla mektupla??lmal?d?r. Önemli durumlarda ise elektronik postalar kullan?labilir.
-Bilgisayar önüne geçince sandalyede dik bir biçimde oturulmal? ve ekrana çok yak?ndan bakmamal?y?z.