Teknolojiye Esir Olan Değil Hükmeden Olalım

Ya?ad???m?z dönemde h?zla geli?en teknoloji bizleri içine hapsedip esir ald?. Kontrol edemedi?imiz bir istekle bilgisayarlara, tabletlere, cep telefonlar?na ko?uyoruz.

Kitaplar?n sayfalar?n? çevirmeyi unuttuk. Dokunmatik ekranlar-da parmak uçlar?m?z arac?l???yla her ?ey elimizin alt?nda. Anne babalar?m?z yemek yemeyen karde?lerimize videolar aç?p ye-mek yediriyor. Temel ihtiyaçlar?m?z bile teknolojik araçlar arac?l???yla kar??lan?yor. Peki bunlar iyi ?eyler mi? Asl?nda de?il hepimiz fark?nday?z. Topra??n kokusunu, a?ac?n yapra??n?, gökyüzünün rengi-ni neredeyse unuttuk. Evlerimizde, okullar?m?zda, mahallelerimizde birbirinden uzakla?an insanlar olu?maya ba?lad?. Evet ayn? mekanlar fakat birbirinden kopuk dünyalar. Bütün bunlar nas?l bir gelecekle kar??la?aca??m?z?n göstergesidir.

Geli?en dünya yaln?zla?an insanlar… ?u da bir gerçektir ki bizler teknolojiyi en kötü ?ekilde kullan?yoruz; onu faydal? bir u?ra?, hayat? kolayla?t?ran bir tür araç olarak görmek yerine bizi yöneten canl? bir varl?k gibi görüyoruz. Bizleri kendine mahkum edip robot haline getirmesine izin veriyoruz. As?l kötü olan bizlere yön veren, bizleri büyüten ebeveynlerimizin bu konuda duyars?z olmalar?. Anne babalar sorumluluklar?ndan kaçmak için teknolojik aletleri bilinçsizce hayatlar?m?za yerle?tiriyor. Halbuki insan hayat?n? kolayla?t?ran her türlü araç ve gereç olan teknolojiyi yerinde ve zaman?nda kulland???m?zda ki?isel geli?imimizde, e?itim hayat?m?zda ve daha sayamad???m bir sürü alanda bizlere rehberlik edebilir.

Ülkemizde geli?en ça?a ayak uydurmak amac?yla birçok alanda de?i?im olmu?tur. Teknolojik geli?melerde bunlar?n ba??nda gelir. Ça??n gerisinde kalmamak, geli?mek ve uluslararas? alanlarda yer edinebilmek ad?na do?ru mesafeyi korumal?y?z. Bilinçli bireyler olarak hareket etmeliyiz.