renklikalemlerprojesi

Renkli Kalemler Projesi, TEGV ve Yap? Kredi’nin i?birli?iyle gerçekle?tirilen ve tamamen 4-6. s?n?f çocuklar? taraf?ndan haz?rlanan bir gazetecilik projesidir.

Proje kapsam?nda; 2014-2015 y?llar? aras?nda Ankara, Antalya, Eski?ehir, Gaziantep, ?stanbul, ?zmir, Samsun, ?anl?urfa ve Van’da bulunan TEGV noktalar?ndaki çocuklar kendi yerel gazetelerini olu?turdular.

Proje kapsam?nda, 12 hafta boyunca bir araya gelerek çal??an çocuklar gazetecilik mesle?i ile tan???yorlar, gazetecilerin kulland?klar? e?yalar?/gereçleri tan?y?p kullanma f?rsat? yakal?yorlar ve farkl? gazetecilik türleri oldu?unu ke?fediyorlar. Program?n devam eden haftalar?nda, çocuklar profesyonel gazetecilerle tan???p yerel gazete ziyareti gerçekle?tirerek, kendi bölgelerinde haber pe?inde ko?uyorlar ve gazetecilik ruhunu hissetme ?ans?n? yakal?yorlar.

Çok sevilen bu proje, 2017 y?l? itibariyle TEGV’in di?er noktalar?ndaki çocuklarla bulu?maya devam edecektir. Bugüne kadar ç?kan ve bundan sonra ç?kacak olan tüm Renkli Kalemler gazetelerine “Gazetelerimiz” linkinden ula?abilirsiniz.

Siz de bu gazetecilik serüvenini merak ediyorsan?z, sizi web sitemizde yolculu?a davet ediyoruz.

B?ZE YAZIN