24 Kasım Öğretmenler Günü


ÜN?VERS?TE Z?YARET? (3)ÜN?VERS?TE HOCA Z?YARET (5)

 

 

 

 

 

Hakkari Sihirli Çan Ö?renim Birimi ö?rencileri “Renkli Kalemler” gazetesi olarak 24 Kas?m Ö?retmenler Günü için Hakkari Üniversitesi Dr. Ö?retim Üyesi ?engal Ba?c? Taylan’? ziyaret ettiler.

24 Kas?m Ö?retmenler Günü nedeni ile ziyaret edilen Dr. Ö?retim Üyesi ?engal Ba?c? Taylan, gelece?in gazetecilerini a??rlamaktan mutluluk duydu?unu belirtti.

Merhabalar biz Renkli Kalemler Gazetesinden geliyoruz. Sizi biraz tan?yabilir miyiz? Ne i? yap?yorsunuz? K?saca kendinizden bahseder misiniz?
Ben Dr. Ö?retim Üyesi ?engal Ba?c? Taylan, Tabii ki, ben farmakoloji uzman?y?m. Farmakoloji ilaç bilimi demek. ?laçlar?n vücudumuzda ne ?ekilde de?i?ti?i, vücudumuzda ne i?e yarad??? konusunda bilimsel ara?t?rmalar yap?yoruz. Bu anlamda akademisyen olarak i?imize devam ediyoruz. ?u anda Hakkari Üniversitesi Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Ö?retim Üyesi olarak görev yap?yorum.

Kaç y?ld?r Hakkari Üniversitesi’nde bulunuyorsunuz?
Yakla??k iki y?ld?r Hakkari’deyim.

Ö?rencilerinizden beklentileriniz nelerdir?
Öncelikle üniversite ö?rencisine hizmet etti?imiz için üniversite ö?rencisi daha ara?t?rmac? olmal?, ezberci mant?ktan uzakla?arak akademik dü?ünebilmeyi ö?renmeli, ö?rendi?i ?eyleri sorgulamal?, analiz etme yetene?inin olmal?d?r. E?er bu ?ekilde kendilerini yeti?tirirlerse hem derslerinde hem de meslek hayatlar?nda daha ba?ar?l? olurlar.

Ö?renci olmak m?, yoksa ö?retmen olmak m? daha zor size göre?
?kisinin de zorluklar? var. Çünkü ö?rencilikte yeni bir ?ey ö?renmek çok zor gelir. Ö?retmen olduktan sonra ö?rencilik kolaym?? gibi gelir. Bu sefer ö?retmen aç?s?ndan dü?ününce ö?rencilik daha zor, ö?renci aç?s?ndan dü?ününce ö?retmenlik daha zor. Ama her ikisinin de zor oldu?unu söyleyebiliriz.

Daha önce bilimsel olarak bir projeye imza att?n?z m??
Tabii ki. Hakkari Üniversitesi’nden önce 7 y?l boyunca Selçuk Üniversitesi’ndeydim. Selçuk Üniversitesi Konya’da bulunan bir üniversitedir. Orada bir sürü projelerimiz oldu. Çal??ma alan?m daha çok a?r?, Alzheimer hastalar? ile ilgili a?r? modellemeleri ile ilgili çal??malar?m?z oldu. Bir de damarsal hastal?klar ile ilgili çal??malar?m?z oldu. Yani vücudumuzda var olan damarlar?n yap?s?nda ne gibi ilaçlar ne gibi de?i?ikliklere neden olur. Hangi çe?itte, hangi ilaçlar iyi gelir bunun çal??malar?n? yapt???m?z birçok projelerimiz oldu. Bu anlamda o projeleri Hakkari Üniversitesi’nde de devam ettirece?iz in?allah.

Bu projeler hayat?n?zda ne gibi de?i?iklikler yaratt?, hayat?n?za ne gibi katk?lar? oldu?
Benim hayat?mda en ba?ta çevremdeki insanlarla edindi?im bilgileri payla?t?m ve sa?l?kl? ya?am ad?na daha fazla özenli ve dikkatli ya?amaya ba?lad?m.

?zninizle sorular?m?za arkada??m?z Yavuz’un sorular? ile devam edece?iz.
Biz gelece?in çocuklar?na tavsiye ve önerileriniz nelerdir?
En ba?ta tavsiye edece?im ?ey bol bol kitap okuman?z. Ama okumu? olmak için de?il, bir kitaba ba?lad???n?z zaman h?zl?ca okuyup bir kö?eye atmak de?il. Her kitaptan gerçekten her sayfas?nda yaz?lan? en iyi ?ekilde okuyup anlayacak tarzda okuyup hayat?n?za bol bol kitap eklemeniz. Çünkü her kitapta birçok dünya ile tan???yorsunuz. Hayata bak?? aç?n?z geni?liyor. Olaylara bak?? aç?n?z geni?liyor. Bir problem ya?ad???n?z zaman art?k etraf?n?zda hiç kitap okumayan insanlara göre daha fazla fikriniz oluyor. Fikrinizi geni?letmek dü?üncelerinizi geni?letmek için bol bol kitap okuman?z? tavsiye ediyorum.

Hakkari Üniversitesi Türkiye’de nas?l bir yere sahip?
Hatta önce Türkiye’de ve dünyada ki yerinden de bahsedebiliriz. Hakkari Üniversitesi asl?nda daha yeni bir üniversite. 10 y?ll?k bir üniversite ve daha henüz küçük bir üniversite. Fakat e?itmen kadrosu ve e?itim vizyonu ile beraber bilim dünyas?na ve ayn? zamanda üniversite ö?rencisi yeti?tirmek ad?na e?itim dünyas?na katk?lar sunmaya çal???yor. Bu anlamda da en önemli ?ey ise vizyonunu geni? tutmaya çal???yor. Vizyonunu geni? tutmaya çal??t??? içinde ?u anlamda çok destek sa?l?yor. Ö?rencilerini ba?ka üniversitelere gönderme aç?s?ndan destek sa?l?yor. Ö?rencilerini yurt d???nda da e?itim almas?n? sa?layacak ?ekilde imkanlar sunuyor. Böylece ö?renciler sadece Hakkari içinde de?il ayn? zamanda ba?ka illerden de ba?ka ülkelerden de bir ?eyler ö?renerek tekrar üniversiteye dönme f?rsat? sa?lanm?? oluyor. Bu sayede bak?? aç?lar?n? de?i?tiren bir olanak.

Ekleyece?iniz bir ?ey yoksa bu röportaj ve bizlere vakit ay?rd???n?z için TEGV çocuklar? olarak size çok te?ekkür ediyoruz.
As?l ben te?ekkür ederim sizler gibi ara?t?rmac? ve zeki çocuklara.

 

ÜN?VERS?TE HOCA Z?YARET (2) ÜN?VERS?TE HOCA Z?YARET (3)