Asırlık Çınar

as?rl?k ç?nar (Medium)Zeyrek Mahallesinin en görmü? geçirmi?i olan Ramazan Amcam?z ile keyifli bir sohbet gerçekle?tirdik. Kendisinden çok ?ey ö?rendik ve eminiz daha ö?renece?imiz çok ?ey var!

Merhaba Ramazan Amca, bize kendinden bahseder misin?

Tabii çocuklar. Ben Ramazan Kahraman, yar?m as?rdan fazlad?r burada ya??yorum. Aslen Malatyal?y?m.

Te?ekkür ederiz. Peki Zeyrek’te eskiden hayat nas?ld?, bu zamanla ne gibi farklar? vard??
Eskiden insanlar daha yak?nd? tabii. Kom?uluk daha sa?lamd?, insanlar birbirlerine gidip gelir hal hat?r sorarlard?. ?nsanlar uzakla?t? birbirinden.

Bu dönemin çocuklar?yla eski dönemin çocuklar?n? kar??la?t?rabilir misin?
Eskiden çocuklar daha usluydu, sakindi; ?imdiki çocuklar çok afacan.

TEGV kuruldu?undan beri neler gözlemlediniz? Herhangi bir de?i?im oldu mu sizce?
Tabii ki oldu. Daha geli?ti, kalk?nd? mahallemiz. Ba?ka semtlerden de çocuklar gelmeye ba?lad?. Kalabal?kla?t?.

Son bir sorumuz daha var. Yeni neslin çocuklar?ndan beklentileriniz nelerdir?
Yeni nesil ma?allah çok bilgili, çal??kan. Bilgisayarlarla çok ilgileniyorlar. Çok bilinçliler. Böyle de devam etsinler.