Barış Kadın Bandosu Umut ve Neşe Veriyor

Bursa’da Milli Bayramlar ve Resmi Törenlerdebando
Gönüllü Olarak Görev Alan Bir Bando Tak?m? Var. Amaçlar? Milli Bayramlar?n Co?kusunu Artt?rmak ve Gelecek Nesillere Aktarmak. Sadece Kad?nlardan Olu?an Bar?? Kad?n Bandosu Nefesli Çalg?lar? da Kadrolar?na Ekleyerek Türkiye’nin ?lk ve Tek Kad?n Bandosu Olma Yolunda ?lerliyor.

BARI? KADIN BANDOSU

Bar?? Kad?n Bandosu, Bursa’n?n Nilüfer ilçesine ba?l? Bar?? Mahallesi’nde Mahalle Muhtar? Sevilay Karaca taraf?ndan kurulmu? bir bando. Bar?? Kad?n Bandosu ayr?ca 23 Nisan’da Birim Yöneticimiz Mehtap Abla’n?n daveti ile destek verdi?i Osmangazi Hac? Akkad?n Tarman Ortaokulu’nun bayram kutlamalar?na da kat?ld?.
Hac? Akkad?n Tarman ilkö?retim (2)Bandonun kurucusu Sevilay Karaca ile bando elemanlar?ndan Tülün Erdüvenci’yi birimimizde a??rlayarak bando hakk?nda bilgi ald?k. Konuklar?m?zdan ö?rendi?imize göre; her ?ey bir seçim vaadi ile ba?lad?. Sevilay Karaca e?er muhtar seçilirse “Milli bayramlar? bando ile, fener alay? ile hep beraber kutlayaca??z,” dedi?i için muhtar seçildikten sonraki ilk bayramda bir bando aray???na girdi. Bu bandoyu bulmak oldukça zor oldu?undan sonunda mahallenin kendi bandosunu kurmaya karar verdi. Böylece 2019’da Bar?? Kad?n Bandosu do?du. Bando 20 ki?iden olu?uyor. ?lk defa 29 Ekim 2019’da Fatih Sultan Mehmet Bulvar?ndaki Cumhuriyet Bayram? kutlamalar?nda çald?lar. ?ki davul, iki zil, on alt? tane de trampetleri var. Grubun majörlü?ünü ise Bar?? Mahallesi Muhtar? Sevilay Karaca yap?yor. K?yafetleri Uluda? Ti?ört’ten At?nç Bey taraf?ndan hediye edilmi?. K?yafetlerin k?rm?z?- beyaz olmas?n?n sebebi bandonun kurulu? amac?ndaki milli duygudan kaynaklan?yor. Bar?? Kad?n Bandosunun en büyük amac? milli bayramlar?m?z? hep beraber co?ku ile kutlamak ve gelecek nesillere de bu duyguyu aktarmak.

NEFESL? ÇALGILAR ?Ç?N SPONSORA ?HT?YAÇLARI VAR

Bando elamanlar?n?n hepsi amatör, nota bilmeyen ev han?m?, veteriner, bankac?, diyetisyen gibi çok farkl? meslekleri olan kad?nlardan olu?uyor. Kad?nlar?n pek ço?unun çocukluk hayali bandocu olmakm??, sonunda bunu gerçekle?tirmi?ler. Ülkemizde daha önce de kad?n trampet tak?m? varm??.BANDO Z?YARET? (1) Bar?? Kad?nlar? nefesli çalg?lar eklenince Türkiye’de tek olacaklar. Bar?? Kad?n Bandosunun ?u anki hedefi en k?sa zamanda kadrolar?na nefesli çalg?lar? da ekleyerek Türkiye’de bir ilk olmak. Bunun için sponsora ihtiyaçlar? var. Nefesli çalg?lar? alacak ya da kendi çalg?s?n? al?p gelecek gönüllülerini bekliyorlar. Grupta e?itmenler dahil herkes gönüllü, kimse kar??l???nda bir ücret alm?yor. E?itimlere mahallede oturan müzik ö?retmenleri ile ba?lam??lar. ?imdi Bat?n Çakal ve Uluda? Üniversitesi Konservatuar?ndan Doç. Dr. Peter Körner ile çal???yorlar. Çar?amba ak?amlar? bulu?up disiplinli bir ?ekilde çal???yorlar. Yeni ve daha kar???k ritimleri ö?renmeye ba?lam??lar. Ö?rendiklerini sürekli tekrar ederek, evde de ajanda üzerinde çal??arak kendilerini geli?tiriyorlar. Telefonlar?nda da özel bir program yüklü, ritmi unutmamak için sürekli ritimleri dinliyorlar.
                                                               EK?P RUHU ÖNEML?
bar?? kad?n bandosu
Bandonun tüm elemanlar? Bar?? Mahalleli de?il, her mahalleden kat?l?m var ancak Bar?? çok evrensel ve anlaml? bir isim oldu?u için ismi Bar?? Kad?n Bandosu olmu?. Ekip ruhu da önemli, birbirleri ile çok iyi arkada?lar, zaman zaman e?lenmek için bulu?uyor. Ayr?ca Tohum Takas ?enlikleri, Kad?na Kar?? ?iddete Hay?r Platformlar?, mavi kapak toplay?p sokak hayvanlar?na mama sa?lamak gibi birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer al?yorlar. Bar?? Kad?n Bandosu hepimiz için ne?e saç?yor ve özellikle biz çocuklara gelecek için umut veriyor.