ÇOCUKLAR İÇİN BİDEV ve TEGV İŞ BİRLİĞİ

Basketbol için Destek ve E?itim Vakf? Yönetim Kurulu üyeleri, TEGV Eski?ehir’i ziyaret ederek sorular?m?z? yan?tlad?.Resim12

Eski?ehir Atatürk E?itim Park? Ali Numan K?raç Etkinlik Merkezi’ni ziyaret eden Basketbol ?çin Destek ve E?itim Vakf?  (B?DEV) Genel Sekreteri Co?kun Teziç, vakf?n kurucu üyelerinden Aytek Gürkan ve Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyal?, B?DEV ve TEGV i? birli?i hakk?nda sorular?m?z? yan?tlad?.

B?DEV nedir?

Aytek Gürkan: Ben geçmi?te basketbol oynad?m. Dolay?s?yla Basketbol için destek ve e?itim alan?nda bir vak?f kural?m dedik. B?DEV’i kurma sebebimiz iki tanedir. Bir tanesi, bugüne kadar basketbol sporuyla u?ra?m?? bütün emekçilerin ileride olacak sa?l?k problemleri, emeklilikle ilgili problemlerini çözmek için destek; ikincisi de sizin gibi çok güzel çocuklar?n basketbol sayesinde, basketbol sporunun verdi?i arkada?l?k, tak?mda?l?k, bunun yan?nda en güzel ?ey iyi ahlak ve kararl?l?k gibi bir tak?m ilkeleri koyan bir e?itim sistemi kurmak istedik. Onun için de biz TEGV’le, yani sizin ?u anda burada bulundu?unuz yerde, bir birliktelik yapt?k. Dedik ki, biz de basketbol sahalar?n? hiç olmazsa sizlere açal?m ki hem çocuklar basketbol oynas?n sporla tan??s?n hem de ald?klar? o güzel e?itimi basketbolla harmanlans?n. Onun için de böyle bir vak?f kurduk.

B?DEV’i neden kurdunuz?

A.G.: Benim ?ahsi fikrimi söyleyeyim. Benim kolejde bütün kolej basketbolunu kuran Arma?an Asena diye bir abimiz vard?. Arma?an Asena ya?land?, bir ya?l? evine gitti ve kimse onunla ilgilenmedi. Biz 4 ki?i ilgilendik ve sonra vefat etti, hiç kimsesi yoktu, kimsesiz kald?. Dolay?s?yla onu kimsesizler mezarl???na gömdük. Bu bende bir ac? yaratt?. Dedim ki niye bu insanlar? tan?m?yoruz, bu insanlar?n dertlerine çare olmuyoruz? Bu i?in destek taraf?. Di?er taraf… Ben Efes Pilsen’de teknik menajerlik yapt?m, böyle altyap?daki çocuklara bak?yordum. Bakt?m ki hiçbirinin bir e?itimi, entelektüel geli?imi yok. Dedim ki ya bu çocuklar hiçbir ?ey bilmiyorlar. Bu çocuklara bir ?ey ö?retmemiz laz?m. Biz hepimiz üniversite mezunuyuz ama bunlar hiç üniversite de okumad?lar. E?itimin ne kadar önemli oldu?unu o zaman görüyorsunuz. Çok iyi basketbolcu olmak çok önemli de?il. Ama iyi e?itimle beraber iyi bir sporcu olmak daha farkl?. Onun için de bu e?itim taraf?na da girelim dedik ve B?DEV’i bu amaçla kurduk.

B?DEV’de nas?l gönüllü olunur?

A.G.: Her türlü gönüllü olunur. Bir kere sizi e?itiriz, antrenör yapar?z. Siz gönüllü olarak, nas?l burada abileriniz ablalar?n?z antrenörlük yap?yorsa, gelirsiniz buralarda çocuklara basketbol ö?retirsiniz. Sizin ya??n?zda gönüllü olmak çok kolay de?il san?r?m, zaman istiyor. Dolay?s?yla gönüllülük ?öyle bir ?ey… Biz Atatürk’ün kurdu?u Cumhuriyetin çocuklar?y?z ve biz öyle e?itildik. Dolay?s?yla biz bu hayattan çok fazla ?ey ald?k, bize çok fazla ?ey verdi. Basketbol verdi, e?itim verdi. Bu okulun verdi?i e?itimi biz yava? yava? size vermek istiyoruz. Dolay?s?yla gönüllülük budur. Yani ald???n?z? vermek. Siz daha alma ça??ndas?n?z, biz verme ça??nday?z.

B?DEV’deki fikirlerinizi TEGV’de nas?l hayata geçiriyorsunuz?

Co?kun Teziç: Biz B?DEV’de, ad?ndan da anla??laca?? gibi basketbol için basketbola gönül veren, emek veren isimlerin deste?ini al?yoruz. Bu isimler sayesinde basketbolla ilgili birikimlerin TEGV’de sizlere aktar?lmas? için i? birli?i yaparak hayata geçiriyoruz.

TEGV’e sizi çeken nedir?

C.T.: TEGV’in Türkiye’de sosyal sorumluluk alan?nda çok de?erli i?ler yapmas?, çok ?effaf ve sürdürülebilir bir ?ekilde bu i?leri hala bugüne kadar sürdürmesi beni TEGV’e çeken en önemli unsurlar?n ba??nda gelir. Bir de çok de?erli insanlar?n, de?erli kurucular?n yer ald??? bir vak?f. Dolay?s?yla Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti yayma çabas?nda olmalar?nda bizim de bir etkimizin olmas? ad?na bizi buraya çekmi? durumda.

B?DEV olarak gelecekte TEGV için neler planl?yorsunuz?

C.T.: TEGV çok köklü, 25 seneyi a?k?n bir geçmi?i olan, çok önemli bir sivil toplum örgütü. Dolay?s?yla do?ru soru ?u olmal?: TEGV acaba B?DEV hakk?nda ne dü?ünüyor gelecekte? Biz TEGV’e B?DEV olarak basketbol d???nda herhangi bir anlamda destek olamay?z ama TEGV, B?DEV’e bugüne kadar olan bütün tecrübelerini, deneyimlerini aktarma konusunda çok büyük destek verebilir. Özellikle e?itim konusunda.

B?DEV ve TEGV i? birli?inde yeni projeleriniz olacak m??

Sait Tosyal?: Olacak. Asl?nda ba?lam?? olan bir projemiz var, Basketbol Gönüllüleri Projesi. Eski?ehir dahil olmak üzere, Türkiye’nin di?er noktalar?ndaki sizin gibi karde?lerimizle gönüllü abi, ablalar?n verdi?i e?itimlerle devam ediyor. Geçen sene bunun ilk uygulamas? yap?ld?. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. Bu projede abiler, ablalar, B?DEV antrenörlerinden ald?klar? e?itimi sizlere aktar?yorlar. 10 haftal?k bir programa kat?l?yorsunuz. Bu program 3 y?l devam edecek. Ondan sonras? için ?u s?ralar B?DEV yönetimiyle konu?uyoruz gelecekte ba?ka neler yapabiliriz diye.

DERLEYEN: RENKL? KALEMLER HABER EK?B?