Gazeteci Koçumuz Ekrem Ürdüç’ü Ağırladık

Renkli Kalemler Sakarya ekibi olarak, gazeteci koçumuz Ekrem Ürdüç’ü birimimizde a??rlad?k ve kendisi ile keyifli bir sohbet gerçekle?tirdik.

Ekrem Ürdüç Kimdir?

1980 Adapazar? do?umluyum. ?lk ve orta ö?renimimi Sakarya’da tamamlad?m. Mezun
olduktan sonra atölyede çal??maya ba?lad?m. 20 y?ld?r ulusal gazetecilik yap?yorum.
Sakarya Yenigün gazetesinde Yaz? ??leri Müdürüyüm.

ekremurduccBize gazetecilik serüveninizden bahseder misiniz?

Bir gün dersteydik, ortaokuldayd?m. S?n?f?m?za bir a?abey geldi, elinde foto?raf makinesi vard?. Ben de makinelere çok ilgi duyuyordum. Onlar? görünce dahi heyecanlan?yordum. Merak?m böyle ba?lad?. O ya?larda gazete okumak, televizyonlarda haberleri izlemek çok ho?uma gidiyordu. Daha sonra s?n?f?m?za bir gazeteci geldi ve s?n?f?m?z?n resmini çekti, bu foto?raf?n gazetede bas?laca??n? söyledi. Ertesi gün gazeteyi ald?m, ben de böyle olaca??m dedim. Gazetenin adresini gazetenin arkas?ndan buldum ve oray? ziyaret ettim. Bölümleri gezdim. Oradakilerle konu?tum. Her f?rsatta gönüllü olarak gazetede çal???yor, evrak topluyor, foto?raf çekiyor ve haber derliyordum.

Gazetecili?i size kim sevdirdi?  

Benim bir ustam vard?, Yenigün gazetesinin kurucusu rahmetli Necdet Güngörsün. Ben lisede onun kö?e yaz?lar?n? okurdum. Onunla tan??mak benim hayalimdi ve tan??t?m. Onun personeli oldum ve birlikte bir ekip olduk. Beni bu sektörde kalmama te?vik eden de yine kendisiydi.

Bir gazeteci için dili yarat?c? ve dikkat çekici bir biçimde kullanman?n önemi nedir?

Bu tamamen içtenlikle alakal?. Soru soraca??n?z ki?inin kar??s?nda net olmal?s?n?z. Soruyu sorarken kar??n?zdakinin insan oldu?unu unutmamal?s?n?z. Onu iyi tan?mal?s?n?z. Sadece sorunuzun yan?t?n? almak için soruyu yöneltiyorsan?z ba?ar?l? olamazs?n?z. ?çinde bulundu?unuz an?, olay?, duyguyu hissetmeniz gerekiyor. Dik sorular sorarsan?z dik cevaplar al?rs?n?z. Mesela, valilikte bir yang?n ç?km??sa ve etrafta yaral?lar varsa siz bu olay?n nas?l oldu?unu ö?renmek istiyorsan?z valili?e direkt “Nas?l oldu?” diyemezsiniz. Önce yard?m edilecek duruma bak?p yaral? varsa yard?mc? olup, sonra haberinizi olu?turmal?s?n?z. Bu tamamen insanl?kla alakal? bir ?eydir.

?lk haberinizi olu?turdu?unuz an? bize anlat?r m?s?n?z?

Spor muhabirli?i ile ba?lad?m. Sapancaspor’un bir maç? vard?, amatör bir maçt?. Oraya görevli gittim. O an bir kavga ç?kt? ve ben arada kald?m. Topçular makinemi ald?lar ve f?rlatt?lar. Benim kalemim, ka??d?m, hiçbir ?eyim kalmam??t?. Buraya sizin için geldim, sizin haberinizi yapmaya geldim demeye kalmam??t? zaten (gülüyor).

Gazetecilikte vazgeçilmez olan nedir?

Bu i?in sermayesi heyecand?r. Heyecanl? olacaks?n?z. Bilgiye aç olup bilgiye doyamayacaks?n?z. Fazla fazla alacaks?n bilgiyi, çünkü amac?n?z insanlara bilgiyi en detayl? ?ekilde verebilmek. Heyecan?n?z? kaybederseniz bu i?i yapamazs?n?z. Ama kaybetmezseniz çok da ba?ar?l? olursunuz.

Gazeteci olmasayd?n?z hangi mesle?i tercih ederdiniz?

Yine gazeteci olurdum ama olmasayd?m arkeolog olurdum. Ara?t?rmaya merakl? oldu?um için oradaki kal?nt?lar ile ilgili bilgiler edinmek, bu bilgiler ?????nda veriler elde etmek ho?uma giderdi.

Unutamad???n?z bir haber var m??ekremurduc

Haberlerin hiçbirini unutmuyorum 🙂