Gazeteci Koçumuz Öğrenim Birimimizde

gazeteci ?hsan Bölük (1)

Tecrübeli Gazeteci Koçumuz ?hsan Bölük birimimizi ziyaret etti. Kendisiyle verimli bir sohbet gerçekle?tirdik.

Gazeteci ?hsan Bölük 7.12.1966 do?umlu. Gazetecili?e erken ya?larda matbaa ç?rakl??? yaparak ba?lam??. 1984’ten beri gazetecilik yap?yor. Lise ça??nda Gemlik Körfez Gazetesinde çal??m??. ?imdiye kadar Bursa Hakimiyet, Bursa Haber, Yeni Dönem, Cumhuriyet Gazetesi Bursa Bürosu, Hürriyet Gazetesi Bursa Eki gibi gazetelerde muhabirlik, haber müdürlü?ü, yaz? i?leri müdürlü?ü, genel yay?n yönetmenli?i, istihbarat ?efli?i ve kö?e yazarl??? yapm??. TV gazetecili?i de yapan ?hsan Bölük mesle?in her alan?nda çal??m?? tecrübeli bir gazeteci. Kendisi gazeteci olmaktan son derece mutlu ama e?er gazeteci olmasaym?? gönlünde a?ç? olmak varm??. Ayr?ca iyi bir müzisyen olmak da istiyormu?. Bu iste?i sayesinde 35 ya??ndan sonra konservatuar okudu?unu,
40 ya??ndan sonra da ud çalmaya ba?lad???n? anlatt?.

gazteci2?hsan Bölük gazetecili?in zor fakat gurur verici bir meslek oldu?unu söyledi. Gazetecilik ayn? zamanda toplumum denetleyicisidir de. Yasama yürütme ve yarg?dan sonra dördüncü kuvvet diye söz edilir. E?er evrensel kurallara göre yap?labilirse üç kuvveti denetleyen bir kuvvet olur. Zor yanlar? ise ?unlard?r; ilkeli bir gazeteci için i?siz kalma tehlikesi her zaman var. Meslekleri sebebiyle dövülen hatta öldürülen gazeteciler oluyor. U?ur Mumcu, Çetin Emeç, Taner K??lal? gibi isimler buna örnek verilebilir.

?hsan Bölük gazetecili?in zor fakat gurur verici bir meslek oldu?unu söyledi:
“Gazetecilik toplumun denetleyicisidir. Yasama yürütme ve yarg?dan sonra dördüncü kuvvet diye söz edilir. E?er evrensel kurallara göre yap?labilirse üç kuvveti de denetleyen bir kuvvet olur. Zor yanlar?ndan biri, ilkeli bir gazeteci için i?siz kalma tehlikesinin her zaman olmas?. Meslekleri sebebiyle dövülen, hatta öldürülen gazeteciler oluyor: U?ur Mumcu, Çetin Emeç, Taner K??lal? gibi isimler buna örnek verilebilir.” ?hsan Bölük’ün anlatt???na göre, eskiden gazetecilik çok daha zevkliymi?. Son y?llarda sosyal medyan?n ya?am?m?zda kaplad??? yer artt?kça ‘vatanda? gazetecili?i’ mesle?in önüne geçmeye ba?lam??. Ara?t?rmac? gazetecilik de art?k körelmi?. Eskiden ayn? alanda çal??an gazeteciler bir haber için önce hangisi bulacak, hangisi yazacak yar???nda olurlarm??. Haberi önce yakalayan muhabirin de havas?ndan geçilmezmi?. Biz de bunu duyunca ke?ke o dönemlerde ya?asayd?k, o dönemlerde gazetecilik yapsayd?k diye dü?ündük.

gazeteci ?hsan Bölük (2)Gazeteci konu?umuz bizlere bol bol soru sormam?z?, konuya odaklanmam?z?, ara?t?rmac? ve ?üpheci olmam?z? ö?ütledi. Ancak bu ?üphecili?i paranoyakl??a vard?rmamam?z konusunda da uyard?. ?hsan Bölük ile gazetecili?in geçmi?i ve ?imdiki durumu hakk?nda uzun uzun konu?ma f?rsat? bulduk. Kendisine ziyaretinden dolay? çok te?ekkür ederiz.
çocuk kütüphanesi kap?
Renkli Kalemler Ekibi