GAZETECİLERİN TEGV ZİYARETİ

Deneyimli gazeteciler Saadet Yörükçü ve foto muhabiri Mehmet Öztürk Renkli Kalemler etkinli?i için bizleri ziyaret etti.

Renkli Kalemler etkinli?i çocuklar?n?n gazeteci koçu olan deneyimli gazeResim10teci Saadet Yörükçü ve foto muhabiri Mehmet Öztürk Eski?ehir Atatürk E?itim Park? Ali Numan K?raç Etkinlik Merkezi’nde bizleri ziyaret etti. Bizlerle vakit  geçiren, gazetecilik deneyimlerini aktaran, haber foto?raflar?n? çekmeyi ö?reten gazeteciler, gazetecilik ve tecrübeleriyle ilgili sorular?m?z? da yan?tlad?lar.

Gazetelerinizde hangi tür yaz?lar bulunur?

Saadet Yörükçü: Online gazetecilik çok gündemde. Eskiden yaz?l? bas?n daha fazlayd?, sayfalar? çevirerek okuyorduk. ?imdi biraz daha online haberler yo?unla?t?. Her türlü haber var. Asayi? haberleri var. Mesela o günün önemini belirten haberler var. Bugün Dünya Engelliler Günü, biz gazetelerde online haber sitelerinde Engelliler Günü’yle ilgili çok haber görürüz. Ona biz gündem diyoruz, yani o günü ilgilendiren haberler. Onun d???nda spor haberleri, ba?ar? haberleri olur. Kö?e yazan gazeteciler var. Mehmet Abiniz de kö?e yaz?yor, foto muhabiri ama ayr?ca o da haberci. Onun da haber beyni çok iyidir, her an haber ç?karabilir.

Gazetecili?e nas?l ba?lad?n?z?

S.Y.: Gazetecili?e ba?lamam çok tesadüf oldu. Ben ba?ka bir okul bitirdim, gazetecilik için üniversite bitirmedim. 96 y?l?nda böyle tesadüfen bir izci grubum vard?. ?zci grubunda televizyonda program yap?lacakt?, televizyona gittik. Orada da canl? yay?nda telefonlara bakacak kimse yoktu. Dediler ki “Telefonlara bakar m?s?n?z?” Ben orada o gün için telefonlara bakt?m. Sonra genel yay?n yönetmeni dedi ki “Siz tam gazeteci olacaksan?z, televizyoncu olacaks?n?z.” Ne alaka, telefona bakmakla gazetecilik, televizyonculuk çok farkl? diye dü?ündüm. Ben televizyonculukla ba?lad?m gazetecili?e. Yani canl? yay?n yaparak ba?lad?m. O gün 1996 y?l?nda böyle telefona bakarken bir bakt?m canl? yay?nda buldum kendimi. Sonradan muhabir gazeteci oldum. Asl?nda ben televizyoncuydum.

Gazetede en çok hangi haberler okunuyor?

S.Y.: Günümüze göre de?i?iyor. Eskiden ba?ar? haberi çok okunurdu. Biraz bunda bizim de kabahatimiz var. Ama 5 sene önceye gitti?imiz zaman ba?ar?l?, e?itici haberler çok okunuyordu. ?u anda ise asayi? haberleri çok okunuyor.

Siz gazetede hangi konular? haber yap?yorsunuz?

S.Y.: Yakla??k 20 y?ld?r asayi? haberleri yap?yorum; polis, jandarma muhabiriyim. Orada da seçiciyim, özellikle baz? haberlerin yap?lmamas? taraftar?y?m. Çünkü baz? haberler gerçekten özendirici oluyor. ?u an asayi? haberleri yap?yorum ama dönem dönem baz? gazetelerde ba?ar? haberleri de yapt?m. Bu konuda haber yapmay? seviyorum asl?nda, ba?ar?l? kad?nlar, ba?ar?l? gençler, ba?ar?l? kurumlar. Ke?ke hep böyle haberler yapsak maalesef asayi? haberleri de çok gündemde olan, merak edilen haberler.

Gazete foto?rafç?l??? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Mehmet Öztürk: Her ?ey olabilir, ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Önüne ne dü?er bilmiyorsun, ne zaman olaca??n? bilmiyorsun. Haber yoktur, haber birden ortaya ç?kar. Size ya gelir ya sizin aya??n?za dü?er. Bir deprem olmu?tur, yang?n olmu?tur, trafik kazas? olmu?tur, bu bize haberdir. Biz oraya gideriz, oran?n foto?raflar?n? çekeriz, sonra gazeteye yollar?z. Gazeteci bunlar? i?ler, haberi yazar. Böylece bir haber ortaya ç?kar. Biz foto?rafç?lar?n görevi belgelemektir. Foto?raf önemlidir, haberin okunmas?n? sa?lar. Foto?raf ne kadar etkili olursa, çekici olursa, haber de o kadar güzel olur, daha çok okunur. Bir ki?inin okudu?u bir haberin foto?raf? çok etkili olursa onu bin ki?i okur.

?yi bir haber foto?raf? nas?l olmal?d?r?

M.Ö.: Haber foto?raf? insanlar? rencide etmemelidir. Mesela kazalarda, sadece kazan?n foto?raf?n? koyuyoruz, insanlar?n de?il. Bakt???n zaman sana çok de?i?ik gelmeli ama itici olmamal?, rahats?z edici olmamal?. Farkl? olmal?. ?u a?açlar? gördü?ünüzde meyvesi ç?kan bir a?ac? çekmek mi önemli meyvesiz bir a?ac? çekmek mi? Tabii ki meyvesi ç?km??, sararm?? elma, ayvas? olan bir foto?raf? koymak gazetede çok daha güzel olur. Kurumu?, dallar? bükülmü? bir a?aç çekilip gazeteye konulur mu? Foto?raf? çekerken bilmeli, dü?ünmeli, nas?l çekmeliyim? demeliyiz. Bu foto?raf gazeteye ç?karsa nas?l olur? ?nsanlar gördü?ünde ne dü?ünür? Yani bu tamamen bize kalm??. Senin yeti?mene kalm??, çekmene kalm??. Zaten bas?m?n da belli kurallar? var. Her foto?raf bas?lmaz.

DERLEYEN: RENKL? KALEMLER HABER EK?B?

Resim11