Kitap Üzerine Rengarenk Söyleşiler

Ülkemizde bas?lan kitap say?s? her geçen gün art?yor. Peki, okuma oranlar? nedir? ?nsanlar kitap okuyor mu? Peki, çocuklara kitab? nas?l sevdiririz? Hepsini de?erli ö?retmenimiz Özen ÖNEM ile konu?tuk. Kitap üzerine renkli bir söyle?i sizi bekliyor.

K?saca kendinizi tan?t?r m?s?n?z?
Ben Özen ÖNEM. ?zmir 9 Eylül Üniversitesi Buca E?itim Fakültesi Türkçe Ö?retmenli?i mezunuyum. 2005 y?l?nda mezun oldum. Mezun olur olmaz I?d?r Kervansaray ?lkö?retim Okulu’nda göreve ba?lad?m. 13 senedir Milli E?itim Bakanl??? bünyesinde ortaokulda Türkçe ö?retmeni olarak görev yap?yorum.

Sizce kitap okuman?n e?itime, anlama ve kavrama becerilerinin geli?mesine katk?s? nedir?
Kitap bize bilgi sunar, edindi?imiz bilgileri ele?tirel bir bak?? aç?s?yla yorumlay?p hayat?m?za uyarlamak bizim görevimizdir. Okuyan insan?n hayal dünyas? geli?mi? olur. Olaylara farkl? bak?? aç?lar? ile yakla??p kolay çözümler üretebilir. Okudukça anlama becerimiz artar bu da ki?isel geli?imimizi olumlu yönde etkiler. Okuyan insan kültür, e?itim ve ahlaki de?erler bak?m?ndan da geli?en insand?r.
Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye, kitap okuma oran?nda dünyada 86. s?rada, yoksul Afrika ülkeleriyle ayn? kategoride. TÜ?K’e göre ise Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235. s?ras?nda yer al?yor. Dünyada kitap için ki?i ba??na harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye’de çeyrek dolar.

Sizce neden Türkiye’de kitap okuma oran? neden bu kadar dü?ük? Siz bir e?itimci olarak ö?rencilerinize kitap okuma al??kanl??? kazand?rmak için hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?
Öncelikle sordu?un soru ile benim de içimde yara olan bir konuya parmak bast?n. Kitap okumak asla zorlama ile kazand?r?labilecek bir davran?? de?ildir. Bu bak?mdan ö?rencilerime seviyelerine ve ya?lar?na uygun, onlar?n ilgilerini çekebilecek kitaplar tavsiye ediyorum. E?er küçük ya?ta insanlara okuma bilinci ve sevgisi kazand?rabilirsek umuyorum ileride böyle bir sorun ya?amayaca??z. Ö?rencilerimin sevdi?i, ilgi duydu?u kitaplar? özgürce okuyup yorumlayabilmeleri benim için çok önemli. Onlara okuma zevki a??lamak için baz? derslerimi kitap tan?t?m?na ay?r?yorum. Bunun yan?nda, sevdikleri kitaplar? s?n?fta arkada?lar?na tan?tmalar?na izin veriyorum. Kitab?n bizim için önemini ve de?erini her f?rsatta dile getirmeye çal???yorum. Bizler okuma konusunda Atatürk’ü örnek almal?y?z. Çünkü o hiçbir ko?ulda kitaplardan ayr? dü?memi?tir. Sava??n en yo?un oldu?u y?llarda bile çok okuyarak, okuman?n ne denli önemli oldu?unu bizlere göstermi?tir. Ümit ediyorum ki gelecek, gençli?imiz için daha ayd?nl?k olacak.

Kitap okuma konusunda ailelerin çocuklar?na kar?? davran??lar? ve te?vik etme ?ekli nas?l olmal?d?r?
Öncelikle aileler çocuklar?n? bask? alt?na almamal?d?r. Ona okumay? sevdirebilecek etkinlikler yapt?rmal?d?r. Ak?amlar? düzenli olarak, ailecek okuma saati yap?labilir. Tüm aile ayn? kitab? okuduktan sonra duygu ve dü?üncelerini payla?abilirler. Kendi ald?klar? kitaplar? okumaya zorlamak yerine, çocuklar?n?n kendi kitaplar?n? seçmesine izin verebilirler. Ama her ?eyden öte, kitab? ve okumay? sevmeyi, örnek bireyler olarak ö?retmeliler.

Sizce televizyon, telefon, bilgisayar ve sosyal medyan?n kitap okumaya olumsuz etkileri nelerdir?
Okudu?umuzda hayal gücümüzle kurgulad???m?z dünyay? hiçbir teknolojik alet bize sunamaz. Teknolojik aletler k?sa yoldan ve kolayc? bir yakla??mla hayat? üstünkörü ö?retirken kitapla gerçek duygular? oldu?u gibi ya?ama imkân? sunar. Bence televizyon, telefon ve bilgisayar ö?renciler için cazip yanlar?n? kullanarak okuma saatlerini çalan bir h?rs?zd?r. Teknolojiye tamamen kar?? olmasam da insanlar? hayattan mahrum b?rakt??? için üzgünüm.

Bize zaman ay?r?p, de?erli dü?üncelerinizi payla?t???n?z için çok te?ekkür ederiz.