Renkli Bir Söyleşi

Kocaeli Renkli Kalemler Ekibi, Gazeteci Miray Baklac? ile gazetecilik üzerine bir söyle?i gerçekle?tirdi.

roportaj-1654602284

Kendinizden bahseder misiniz?
Ben Miray Baklac?, Kocaeli do?umluyum, Üniversiteyi okuduktan sonra Kocaeli Gazetesi’nde ve çe?itli yerel gazetelerde çe?itli pozisyonlarda çal??t?m. ?u anda 5 y?ld?r reklam müdürü olarak Kocaeli Gazetesi’nde çal???yorum.

Gazeteci olmaya nas?l karar verdiniz?
Üniversite okudu?um bir dönemde gazete bas?n sektöründe çal??an baz? arkada?lar?m vard?. Onlar?n tavsiyesiyle karar verdim. Kendi kendime tasar?m ve çizimler yaparak ba?lad?m. Birkaç yere ba?vuru yapt?m ve gazetecili?e ba?lam?? oldum.

 

Gazeteci olman?n avantajlar? ve dezavantajlar? nelerdir?Avantajlar? olarak; çok ilginç ve çok cazip bir meslek oldu?unu söyleyebilirim. Kesinlikle e?lenceli olmas? bunlar?n en ba??nda geliyor. Herkesin giremedi?i ve sahip olmad??? bilgilere sahip olabilmek en büyük avantaj. Dezavantajlar? ise  hayat?m?z? çok etkileyebiliyor. Saat kavram? biraz s?k?nt?l? o yüzden ki?isel anlamda yorucu.

Haber metnini nas?l olu?turuyorsunuz?
Sabahlar? önce bir toplant? yapar?z. Ak?amüstü bir toplant? daha yapar?z. Gazetede belli görevli ki?iler sabah gündem maddelerini belirler. Bugün hangi gündeme bakaca??m?z konu?ulur ve muhabirler görevlendirilir. En son editörlerimiz düzenlemesini yapar.

Haber içeriklerine nas?l karar veriyorsunuz?
Hemen hemen her kurulu?un kendine ait teknik politikalar? var. Onun haricinde gündem toplant?s?nda önümüze gelen gündemlerden bak?yoruz.

Gazete haberi yazarken hata yapt???n?z? fark edince neler yap?yorsunuz?
Diyelim ki hata yapt?lar, onlar?n zaten haberi yapt?ktan sonraki i?i onu editöre aktarmak. Editör haberi düzenleyen demek. Hatalar?n?z? fark edip orada düzenlemesini yap?yor. Editörün gözünden kaçt? ise bir sonraki gün özür metni yay?nl?yoruz.

Yalan haberle kar??la?t???n?zda neler yap?yorsunuz?
Yalan haberle kar??la?mak çok var olan bir ?ey de?il ama bize gelen haberleri biz süzgeçten geçiriyoruz. Zaten do?rulu?unu ispat edene kadar o bizim için haber de?ildir.

Gazeteci olmak isteyenler için ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Öncelikle gelecekte gazeteci olmak isteyenlere kesinlikle küçük ya?lardan itibaren okuma al??kanl???n?n olmas? gerekiyor. Okumak çok önemli, bunun yan?nda kompozisyon yaz?lar? ile ba?lay?p bu tarz etkinliklerde mutlaka bulunmal?s?n?z. Onun haricinde Türkçeyi iyi kullanmal?s?n?z. Mutlaka gündem takip edilmeli, ya??m?za bakmadan mutlaka haberler izlenmeli, gazete okunmal?. Sosyal medyada vakit geçirirken haberlere, gündeme yönelik gözlem yapmak faydal? olur.

Bas?n kart?na sahip olanlar?n ayr?cal?klar? nelerdir?
Ula??m hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmek, PTT genel müdürlü?ü i?lemlerinde kolayl?k, kamuya ait müze galeri ve sergilere bedelsiz girebilmek.