Renkli Kalemler Ekibi Hatice Türkan’ı Ağırladı

Renkli Kalemler Ekibi olarak Batman Sonsöz Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü Hatice Türkan’? bu hafta konuk olarak a??rlad?k.

e592e720-3a45-4ac3-872e-4c7d0452269c

Batman’?n ba?ar?l? kad?n gazetecilerinden biri olan Hatice Türkan’dan gazetecilik deneyimlerini dinleyerek kendisiyle güzel ve s?cak bir sohbet gerçekle?tirdik. Gerçekle?tirilen sohbette mesleki bilgiler verirken bir gazete ç?kart?l?rken uygulanacak prosedürleri, deneyimlerini, gazetecili?e ba?lad???nda ya?ad??? zorluklar? da aç?k bir dille bizlere anlatt?. Bir gazetecinin önce ara?t?rmac? ruha sahip olmas? gerekti?inin alt?n? çizerken asla zorluklar kar??s?nda pes etmemesi gerekti?ine vurgu yapt?. Zor bir meslek olmas?na ra?men gazetecili?in sevgiyle yap?lmas? gerekti?ine inand???n? söyledi. Ekibimizin Hatice Türkan’a yöneltti?i sorularla hem gazetecilik mesle?ini tan?d?k hem de bir gazete nas?l ç?kart?l?r ad?m ad?m ö?renmi? olduk.

Gazete ç?kart?l?rken hangi yollar izlenir diye sordu?umuzda gazetenin künyesinin çok önemli oldu?unu vurgulad?. Gazete ç?kart?l?rken herkesin bir görevi oldu?una yer verdi. Gazete künyesinin imtiyaz sahibi, yaz? i?leri müdürü, editörü, muhabiri, kö?e yazar? ve reklam koordinatöründen olu?tu?unu; bir gazete ç?kart?lacaksa öncelikle bu ki?ilerin net olmas? gerekti?ini aç?klad?. Kendi aram?zda bir görev da??l?m? yapmam?z gerekti?ini, bir haberi haz?rlarken 5N1K süzgecinden geçirmemizi önemle vurgulad?. Bir olay?n anahtar noktalar?n? Kim?, Ne?, Nerede?, Ne Zaman?, Nas?l?, Niçin? sorular? ile ayr?nt?l? bir biçimde sunulmas? gerekti?ini söyledi. Okuyucuya daha sonra can al?c?, dikkat çekici bir ba?l?kla haberin sunulmas? gerekti?ini aç?klad?.

WhatsApp Image 2018-12-26 at 14.59.43Her olay haber de?eri ta??r m? diye merak ettik. Türkan, dünyada ve etraf?m?zda meydana gelen her olay?n haber niteli?i ta??mad???n? belirtti. Bir olay?n haber niteli?i olmas? için insanlar? ilgilendirmesi, güncel, ilginç, do?ru, önemli ve yeni olmas? gerekti?ine vurgu yapt?. Gazetecili?i rutini olmayan, her günü farkl? olan bir meslek alan? olarak tan?tan Hatice Türkan, mesle?inin 7/24 çal??ma saati olan bir meslek oldu?unu da vurgulad?. “Her zaman tarafs?zl???m?z? ve objektifli?imizi korumak zorunday?z. Her gün yeni olaylarla ve farkl? insanlarla kar?? kar??ya kal?yoruz bu yüzden çok kolay bir meslek de?ildir.” diye belirtti.

“Mesle?e ne zaman ba?lad?n?z? Meslekteki ilk zamanlar?n?z nas?ld??” sorumuza ise “ Mesle?e ba?layal? on y?l oldu. ?lk ba?lad???mda para almadan çal???yordum. Küçük makinamla halkla sokak röportajlar? yap?yordum. Kahvelerde, i? yerlerinde, sokakta yani sahadayd?m. Zaman geldi zorland?m, belki de pes etme a?amas?na geldim. Yine de mesle?imden vazgeçmedim.” cevab?n? verdi.

Türkan, son olarak bizlere gazeteci olacaksak her zaman merak etmemiz gerekti?ini söyledi. Sorgulayan, ara?t?ran, dü?ünen bireyler olmam?z gerekti?ine vurgu yaparak söyle?imizi sonland?rd?.

Yap? Kredi’nin sponsorlu?unda Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? (TEGV) taraf?ndan yürütülen Renkli Kalemler projesinin Batman ekibi olarak Hatice Türkan’? ve muhabir Yusuf Kavak’? a??rlamaktan çok memnun olduk. Sohbet sonunda ikramlarda bulunarak te?ekkürlerimizi bildirdik.