Renkli Kalemler Gazetesi Reisoğlu’nu Ağırladı

TEGV Hakkari Sihirli Çan Ö?renim Birimi, Renkli Kalemler Gazetesi haber büromuzda bizleri ziyaret eden Gazeteci Ferhat Reiso?lu ile söyle?i gerçekle?tirdik.

IMG_5726 dfghj

Say?n Reiso?lu öncelikle ho? geldiniz. Renkli Kalemler Gazetesi olarak sizi konuk etmekten onur doyduk. Biz Renkli Kalemler Gazetesi olarak üç arkada? sizinle gazetecilik hakk?nda biraz sohbet etmek istiyoruz. Say?n Reiso?lu sizi biraz tan?yabilir miyiz?
Tabii ki. Ad?m Ferhat Reiso?lu, Hakkari Halk?n Sesi Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeniyim.

Ne zamandan beri gazetecilik yap?yorsunuz?
Ben yakla??k 15 y?ld?r gazetecilik mesle?i ile iç içeyim. Çe?itli kademelerde çal??t?m. Muhabir olarak, matbaa, bask? gibi alanlarda çal??t?m. ?imdi gazetenin ba??nda bulunuyorum.

Gazetecilik zor bir meslek midir?
Evet gazetecili?in de di?er her meslek gibi zor yanlar? vard?r. Ama farkl? ve zevkli bir meslektir.

Peki gazetecili?in zorluklar? nelerdir?
Gazetecilik ciddiyet ve do?ruluk ister. Her dönem objektif olmak zorundas?n?z. Gazetecili?in a?amalar? ve alanlar? vard?r. Örne?in muhabirler de?i?ik alanlarda çal???yor. Baz?lar? sava? muhabirli?i yap?yor. Baz?lar? ba?ka zor ?artlarda haber topluyor. Tabi i?in önemli k?sm? da sizin ?u anda yapt???n?z gibi haber masas?nda en do?ru haberi yapmak ve yay?nlamakt?r.

Peki Hakkari’de gazeteci olman?n avantajlar? var m?, yoksa daha m? zor?
Her yerin kendine göre zorluklar? var ama bana göre en zor olan? Hakkari’de gazetecilik yapmakt?r. Çünkü Hakkari y?llard?r farkl? olu?umlara sahne olmu? bir yer. Böyle bir yerde haberi do?ru yans?tmak çok zor.

Gazetecilikte nelere dikkat etmeliyiz?
Öncelikle objektif olun. Yani haberi en iyi ?ekilde ve do?ru biçimde yay?nlay?n.

Bir gazetenin olu?ma a?amalar? nelerdir?
Öncelikle bir haber ekibinin olmas? laz?m. Bu ekipteki herkes görev bölümü ile bir bölümde çal??acak . Muhabir haber getirecek, di?er haber konular? haz?rlanacak. Haber masas?nda toplanan bütün haberler kontrol edilecek ve yay?mlanacak olanlar seçilecek. Sonra da tasar?m k?sm?na geçilecek. Gazete dizayn? bittikten sonra bask?ya geçer.

Peki bir gazete hangi bölümlerden olu?uyor?
Öncelikle bir gazetenin kaç sayfadan olu?aca??na dikkat edeceksiniz. Sonra da haber k?s?mlar?na geçeceksiniz. Bir gazete birçok bölümden olu?uyor. Birkaç önemli örnek verecek olursak, sür man?et, man?et, ana sayfa haberleri, makaleler, k?sa haber ba?l?klar?, ilanlar gibi. Ama gazetede olmazsa olmazlardan biri de gazetenin kimli?idir.

Genç gazeteci adaylar? olarak; bizlere önerileriniz nelerdir?
Sizlere her ?eyden önce e?itiminizde ba?ar?lar diliyorum. Hanginiz ya?am?nda gazetecili?i seçerse çok ?ansl? olacakt?r. ?yi birer gazeteci olmak için, çok okumak laz?m. Okuyun ki yazabilesiniz. Sonra da objektif olun. Halk? ve kamuoyunu yan?ltacak haberlerden kaç?n?n.

Say?n Reiso?lu bize zaman ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz.
Ben sizleri tebrik ediyorum ve te?ekkür ediyorum.

rtyuj

GELECEK NESL?N GAZETEC?LER?
Gelecek neslin gazetecileri i?in uzmanl???n? ö?renmek üzere matbaada gazete bas?m?n? yerinde izledi. TEGV Hakkari Sihirli Çan Ö?renim Birimi ö?rencileri, Renkli Kalemler projesi kapsam?nda gazetecilik mesle?inin inceliklerini, zorluklar?n? ve yap?m?n? ö?renmek üzere Hakkari Halk?n Sesi Gazetesi’ni ziyaret etti. Önceki hafta Sihirli Çan Ö?renim Birimi’mizi ziyaret eden Hakkari Halk?n Sesi Gazetesi Yönetmeni Ferhat Reiso?lu, bu hafta da matbaa da gazetenin ç?k?? serüvenini ö?rencilerimizle payla?t?. Matbaada yap?lan çal??malar? izleyen gelece?in gazetecileri, bas?m esnas?nda yap?lanlar? ad?m ad?m izlediler. Bask?da çal??an uzmanlara sorular soran Renkli Kalemler gazetesi muhabirleri, gazetecilik ile ilgili detayl? bilgi ald?lar. Çocuk gazeteciler bir gazetenin haber toplamadan, gazete tasar?m?na, oradan da matbaaya gelme sürecini kay?t alt?na ald?lar.

IMG_6033       IMG_6015