Renkli Kalemler İş dünyasıyla Buluştu

Renkli Kalemler ekibi, Kahramanmara? i? dünyas?n?n önde gelen kurumlar?ndan ?SKUR’la görü?tü.

IMG-20180525-WA0020

Tekstilden enerjiye, sigortac?l?ktan ma?azac?l??a kadar birçok alanda hizmet sunan ve üretim yapan ?SKUR, Kahramanmara? ekonomisinde büyük bir rol oynamaktad?r. Bizler de Renkli Kalemler olarak “Kahramanmara? i? dünyas?nda neler oluyor, bize ve gençlere ne gibi önerilerde bulunabilirler?” diye ?SKUR Grup Kambiyo müdürü O?uz ÖZDEM?R ile görü?tük.

 

Öncelikle bize zaman ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz. Sizi biraz tan?yabilir miyiz?

?smim O?uz Özdemir, Kahramanmara?l?y?m. 22 y?ld?r ?SKUR’da çal???yorum. Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi ??letme Fakültesi’nin ilk mezunlar?ndan?m.

Bu i?i yapmasayd?n?z ne yapmak isterdiniz?

Yine ayn? i?i yapard?m. Çünkü i?imi seviyorum. ?nsanlar sevdikleri i?te ba?ar?l? olur. Bu nedenle bütün gençlere ?iddetle sevdikleri i?leri yapmalar?n? tavsiye ederim.

?? dünyas? oldukça zor olsa gerek bize i?inizin zor yanlar?ndan bahseder misiniz?

Geli?mekte olan bir ülke oldu?umuz için bazen kalifiye eleman bulmak zor oluyor. Bu gruptaki her ülkede oldu?u gibi bizde bir çok zorlukla kar??la??yoruz. Ülkemizin gelece?ine katk? sa?lamak için birikimler yapmal?y?z.

Çocukken yapmaktan ho?land???n?z ?ey neydi?

Ata binmeyi çok severdim.

Bu mesle?i seçmenizin temel nedeni nedir?

?lk ba?ta o günün ko?ullar? bu mesle?i seçmeme sebep oldu. Ama y?llar içinde mesle?e olan sevginiz art?yor ve bu da mesle?i benimsemenize neden oluyor.

Birini i?e al?rken nelere dikkat ediyorsunuz?

??veren öncelikle personel arad??? pozisyona ait kriterleri belirler. D?? ticaret uzman? ar?yorsa, ta??mas? gereken vas?flara göre eleman seçer özgüveni yüksek, talip oldu?u i?te donan?ml?, yeterli derecede bilgi birikimi olan ve kendini ifade etme becerisi yüksek insanlara öncelik veririz.

WhatsApp Image 2018-05-25 at 19.31.53IMG-20180525-WA0020