Renkli Kalemlerin Tecrübeli Muhabiri Melek Su Bitez İle Haber Peşinde

2018 senesinde Renkli Kalemler ekibinde olan Melek Su Bitez ile önce gazetecilik üzerine sohbet ettik sonra da beraberce haber kovalayal?m dedik. Soka?a ç?k?p insanlar?n sava? hakk?ndaki görü?lerini ö?renmeye çal??t?k.
Sonuç; Hiç kimse sava? istemiyor.

 Resim2Bursa Ö?renim Biriminde ilk Renkli Kalemler Gazetesi 2018 senesinde ç?km??t?. Bu gazeteyi ç?karan arkada?lar?m?zdan Melek Su Bitez bizi ziyaret etti. Kendisi ile güzel bir çal??ma yapt?k. Melek Su bize Renkli Kalemler deneyimini ve bunun kendisini nas?l etkiledi?ini anlatt?. Gazeteyi ç?kard?klar? günlerde birçok çal??ma ve gezi yapt?klar?ndan, bir gazeteye ve o gazetenin matbaas?na gittiklerinden söz etti. Gazete için düzenledikleri ?enli?i de anlatt? Bize ara?t?rmac? ve merakl? olmam?z? ö?ütledi. “Renkli Kalemler Gazetesi için çal???rken gazetecili?i çok sevdim, gazeteci olmak istedim, hala da istiyorum. Ba?ka bir mesle?i seçsem bile yan?nda gazetecilik de yapmak istiyorum.” Dedi. Gazetecili?in kendisinde ne gibi etkileri oldu?unuResim1 anlat?rken de ?u ifadeleri kulland?: “Renkli Kalemler etkinli?inden sonra çok daha ara?t?rmac? bir insan haline geldim. Haberleri takip ediyorum. Okudu?um ya da izledi?im bir haberi merak ediyorum, ne derece do?ru yap?lm??, 5N1K kural?na uyuyor mu diye dü?ünüyorum.” dedi. Bu güzel sohbetten sonra Melek Su ile birlikte haber kovalamaya karar verdik. Soka?a ç?k?p insanlara sava? hakk?nda ne dü?ündüklerini sorduk. Bir ki?i “Hiçbir ?ey dü?ünmüyorum.” dedi. Toplam sekiz ki?i, foto?raf ve isim istemedi?imizi söyledi?imiz halde cevap vermek istemedi. Ama pek çok ki?iden güzel cevaplar ald?k. ??te ald???m?z cevaplar:

sava??“ Sava? ça? d??? bir ?ey, silah sat?c?lar?n?n ç?kard??? bir ?ey. Türkiye’ye olumsuz etkileri olacakt?r çünkü ithalata dayal? bir ülkeyiz.”

“Sava? olmas?n, insanlar birbirleriyle anla?s?n, güzel ve mutlu günler ya?as?nlar.”

“Ke?ke olmasa, ke?ke kanlar ak?t?lmasa ve ke?ke sava? dursa, oradaki çocuklar etkileniyor.”

“Sava? kötü bir ?eydir. Bar??, bar??, bar??!”

“Sava? dünyan?n en kötü ?eyi, her türlü zarar verir. Ülkelerin birbiriyle sava?mas?n?n mant??? yok, sava??n kazanan? yoktur.”

“?nsanl?k biter, çocuklar da travmaya u?rar, sava? iyi bir ?ey de?il”

“Herkes bar?? içinde ya?as?n. Baz? kaynaklar? payla?amad?klar? için sava? oluyor. Herkesin kendine yetmesi laz?m.”

“Üzücü bir durum Çocuklar etkileniyor, insanlar etkileniyor, ölüyor. Bunun son bulmas?n? istiyoruz.”

“Ekonomik anlamda da zor durumlar olu?uyor.”

“?nsan haklar?na ayk?r? bir durum.”

“Sava? olmas?n istemiyoruz.”

“Ya?anan alanlarda kötü durumlar olu?ur, insanlar ekonomik ve psikolojik olarak etkilenir. Ayn? zamanda vicdan yaralayan bir durum oldu?u için onaylam?yorum.”

Evet, insanlar?n hiçbiri sava?? istemiyor. Biz de bar?? içinde ya?amak istiyoruz.
Biz gelece?in büyükleri ve yöneticileri olarak bar??? korumak için elimizden geleni yapaca??z.