TEGV’in Ziyaretçisi Var!

TEGV’in beklenen misafiri Ay Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Meral Ay, gazetecilik ile ilgili merak etti?imiz tüm sorular? bizler için cevaplad?.

10B2CC09-E67A-4125-8A62-FD94638905A9

Gazetede hangi görev alanlar? vard?r?
En önemlisi sahad?r. Gezdi?imiz, gördü?ümüz ya da davet edildi?imiz programlarda, gidip foto?raf çeken, röportaj yapan, bilgi toplayan muhabirlerimiz ve foto muhabirlerimiz en önemli görevi üstlenir. Sonras?nda haber müdürümüz muhabirlerden gelen bütün haberleri toparlar. Yaz? i?leri müdürümüz hangi haberin ne kadar, nerede, nas?l kullan?laca??n? belirler.

Gazetecili?in zor yanlar? var m??
Aile kurma, evlenme gibi konulara engel bir meslek oldu?u dü?ünülüyor. Fakat ben hem gazetecilik hem de aile düzenini sürdürme konusunda bunun aksini gösterdim ve ikisini de ?u an gerçekle?tiriyorum. Aile ya?ant?s?n?n gazetecili?e, çal??maya bak?? aç?s?n?n olumlu olmas? çok önemli.

Sizi ba?ar?ya götüren ya da sizin için çok önemli olan haber hangisiydi?
En sevdi?im tarz, pozitif haberler. En çok heyecanland???m haber “Moringa”d?r. Köyde kad?nlar birle?ip kooperatif kuruyor. Sadece Hindistan’da yeti?en moringa bitkisini Gaziantep’e getirip, yeti?tirip sonra sat???n? yap?yorlar. Bunun için 75 km yol gittim. Nurda??’nda yap?l?yor bu i?. Etraflar?ndaki insanlar kad?nlar? ele?tiriyor ama o kad?nlar bu bitki sayesinde birçok ödül ald?lar. Belki ço?unun okuma imkan? olmad? ama birlikte bir ba?ar? öyküsü yazd?lar. Ba?ar? hikayelerini haberle?tirirken çok mutlu oluyorum ve bence beni ba?ar?ya götüren haberler bunlar oldu.

Gazetecili?i seviyor musunuz? Neden gazeteci olmak istediniz?
Mesle?imi seviyorum. Konu?may? çok sevdi?im için medya sektörünü seçtim. Liseye geçi? döneminde TRT “Konu?an Gençlik” program?yla ba?lad? medya ile olan ileti?imim. Siz de elinize mikrofon al?p konu?mak, heyecanla bir ?eyleri anlatmak istemi?sinizdir. Bu alanda yetenekli oldu?umu dü?ünüyordum ve d??ar?dan birinin de sektörde yer almam gerekti?ini söylemesi beni daha da motive etti. Küçüklükten ba?l?yor diyebiliriz.

Haber metinlerini yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
?mla hatalar?. Bazen do?rusunu bildi?imiz ?eyler gözümüzden kaçabiliyor. Kocaman harflerle yazd???m?z man?ette bile tashih hatas? olabiliyor. ?kincisi, yaz?m dilinin teknik de?il de, halk diliyle yaz?lmas? tercih edilmeli diye dü?ünüyorum.