Yerel Gazetecimiz Muhsin Taş ile Gazeteciliğe Dair Söyleşi

Gazetecilik mesle?ine a?k?yla tüm zorluklar? a??p yerel bir gazete yaratmay? ba?aran, Renkli Kalemler Kulp gazetemiz için bize koçluk da yapan Muhsin TA?’? tan?yal?m.

gaz muhs

Muhsin TA? kimdir?
1969 y?l?nda Kulp’un Hamzal? Köyü’nde do?dum. ?lk ve or-taö?renimini Kulp’ta tamamlad?m. 2006 y?l?ndan bu yana yaz? i?leri müdürlü?ü, editörlük ve foto muhabirli?i yapmaktay?m.

 

Çal??makta oldu?unuz yerel gazetenin ismi nedir?
Yaz?m hayat?na Kulp Haber olarak ba?layan gazetemiz sonradan isim de?i?tirerek hâlâ ayn? isimle devam eden Pasur’un Sesi ismini ald?.

Gazeteci olmaya nas?l karar verdiniz?
Bulundu?um ilçede bu mesle?e yönelik herhangi bir çal??ma alan? yoktu. Dolay?s?yla bu alanda ki?isel geli?imim ad?na gösterdi?im çaba ve mesle?e dair merak?m ile hiçbir destek almadan bu yola girdim.

?yi bir gazeteci nas?l olmal?d?r?
Bir gazeteci öncelikle çal??kan olmal?d?r. ??inde dürüst ve güvenilir olmal?d?r. Asla yalan haber yapmamal?d?r. Duydu?u haber kaynaklar?n? iyi ara?t?rmal? ama temelde görüp gözlemledikleriyle haber yapmay? tercih etmelidir.

Haber bulma konusunda zorlan?yor musunuz?
?yi bir gazeteci haber bulma konusunda s?k?nt? ya?amaz. Çünkü her an her yerde haber de?eri ta??yan bir olay vard?r. Önemli olan olaya haber niteli?i kazand?rabilmektir.

Yan?n?zda sürekli bulundurdu?unuz mesleki araç gereçler nelerdir?
Foto?raf ve video çekilebilecek, ses kayd? yap?labilecek herhangi bir araç, not defteri ve kalem. Bu araçlarla haber, kay?t alt?na al?narak düzenlenir.

Nas?l haberler tercih edilmelidir?
Yerelde dikkat çekecek, yöre halk?n?n sorunlar?n? dile getirecek haberler tercih ediyorum. Ayr?ca bu bölgedeki vatanda?lar?m?z? dünya ve ülke gündeminden haberdar edecek haberlere de yer veriyoruz.

Teknolojinin mesle?e yans?malar? nelerdir?
Eskiden filmli foto?raf makinalar? vard?. Bunlar?n banyosu, bask?s?, da??t?m? zor ?artlarda yap?l?yordu. Teknolojik geli?imlerle dijital araçlar ve ortamlarla bask? ve da??t?m kolayla?t?. Okuyucular haberlere h?zl? bir ?ekilde ula?ma imkân? buldu. Ayn? haber bir anda farkl? birçok yerde yay?mlanabiliyor.

Gazetecilik e?itimini nereden ald?n?z?
Normal ko?ullarda liseden sonra radyo, sinema, televizyon ve gazetecilik bölümlerinden birinde lisans veya ön lisans e?itimi alarak mesleki donan?m? elde etmeniz gerekir. Ancak ben lise e?itimimden sonra ö?renim hayat?ma devam etmedim. Çe?itli i?lerde çal??t?m. Sonra Kulp’ta gazetecilik ile ilgili bir çal??ma olmad???n? gözlemleyerek bu alana yöneldim. ?lgim ve merak?m sayesinde ald???m k?sa süreli mesleki e?itimler sonucunda 2006 y?l?nda bu i?e ba?lad?m.

Temsilcisi oldu?unuz ajanslar var m??
Evet, var. ?hlas Haber Ajans? (?HA) Kulp temsilcili?inde ve Anadolu Ajans? (AA) foto muhabirli?i temsilcisi olarak görev al?yorum.