Bulaşıcı Hastalıklardan Nasıl Korunuruz

Bula??c? hastal?klardan korunma konusunda bilgi almak için BUHASDER Üyesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Mustafa Özgür Akça’y? birimimize davet ederek kendisinden konuyla ilgili önemli bilgiler ald?k. Hastal?klardan korunman?n en önemli yolunun hijyen oldu?unu ö?rendik.

dr.3      dr Mustafa Özgür Akça
Bir süredir dünya çap?nda bir salg?nla mücadele ediyoruz. Bu salg?n bittikten sonra da ba?ka bula??c? hastal?klar devam edecek. O yüzden bula??c? hastal?klardan nas?l korunabilece?imizi ö?renmemiz gerekiyor.

Konu ile ilgili bir uzmandan bilgi almak istedik. Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Mustafa Özgür Akça’y? birimimize davet ettik. Dr. Mustafa Özgür Akça BUHASDER üyesi. BUHASDER, Bula??c? Hastal?klar? Önleme Derne?inin k?sa ad?. Konu?umuz bize salg?ndan ve ba?ka bula??c? hastal?klardan nas?l korunaca??m?z? anlatt?. Doktor konu?umuzdan ö?rendi?imiz bilgiler k?saca ?unlard?:
Temiz bir insan temiz bir çevre b?rak?r çünkü kirli olman?n nas?l bir duygu oldu?unu bilen insan çevreyi kirletmez. Hastal?klardan korunmak için baz? al??kanl?klar vard?r. Bunlara “hijyen al??kanl?klar?” denir. Ellerimiz, saçlar?m?z vb. kirlendi?inde temizlemeye hijyen diyoruz. Hijyen bize iyi bir görünüm ve iyi bir ruh sa?l??? kazand?r?r. K?zlar güzelle?ir, erkekler yak???kl? olur. Ayr?ca bizi virüsten korur. Hijyen sayesinde sa?l?kl?, güçlü ve mutlu insanlar oluruz.
DrDoktor Akça, temizlikle do?rudan ilgili olan hastal?klar? ?öyle sayd?: ishal, di? çürü?ü, uyuz, k?l kurdu, bitlenme, pirelenme… Bu ziyarette ayr?ca öksürme ve hap??rma hijyeninden bahsetti: Öksürürken ve hap??r?rken mendil kullanal?m; ve a?z?m?z? yüzümüzü örtelim ki hastal?k bula?mas?n; sonra mendili çöpe atal?m. Bunun d???nda ev hijyeni de önemlidir. Çünkü kendin temiz olsan bile evin kirli oldu?unda kendin de istemeden kirlenirsin. O yüzden evimizi düzenli temizlemek, çar?aflar?m?z? s?k de?i?tirmek, çöpleri biriktirmeden dökmek gerekir. Çöpleri dökerken metal, kâ??t, pil gibi ?eyleri ait oldu?u kutuya atmal?y?z. Yemek yedikten sonra tabaklar? lavaboya koymal?y?z, ellerimizi ve a?z?m?z? y?kamal?y?z, yemek yerken yere dökmemeye dikkat etmeliyiz. A??z hijyeni de çok önemlidir. A??z sa?l???m?za dikkate etmezsek di?lerimiz çürür, nefesimiz ve a?z?m?z kokar; hatta kalp hastas? bile olabiliriz. Ellerimizi ve ayaklar?m?z? da her zaman temiz tutmal?y?z. S?k s?k banyo yapmal?, t?rnaklar?m?z? k?sa kesmeliyiz. Dünyan?n her yerini dü?ünürsek el y?kamak için sabun ve temiz akan su baz? yerlerde çok az bulunur. O yüzden biz ?ansl? çocuklar?z. Bu ?ans?m?z? iyi kullanmal? ve suyumuzu korumal?y?z.

Bize bu bilgileri veren doktorumuza çok te?ekkür ederiz. Faydal? bilgiler ö?rendik, verimli ve e?lenceli bir gün geçirdik. Etkinli?in sonunda da beraberce dans ettik.