Reklamlar ve Obezite

Sa?l?kl? beslenme ya?am?n her döneminde önemli olsa da çocukluk ça??nda daha fazla önem arz etmektedir.Çe?itli çal??malarda reklamlar?n çocuklar?n ilgilerini çekecek görsel ve i?itsel mesajlar? s?kça sundu-?unu ve böylece reklamlar?n, çocuklar?n isteklerini etkiledi?ini ileri sürülmekte-dir.Reklamlarda besin içeri?i çok ya? içeren ürünler sat?l?r. Örne?in; hamburger, kola vb. ürünler ve bu ürünlerin tüketimi ço-cuklar? ya da yeti?kinleri obeziteye sürükleyebilir ve sa?l?kl? beslenmeyi olumsuz yönde etkiler.

Görsel Kaynak: https://viapozitif.com/blog/cocuklarda-obezite