Yeni Panik: Maymun Çiçeği

Yeni bir pani?e neden olan maymun çiçe?i virüsünün farkl? ülkelerde birçok insanda tespit edildi?ini belirten Demirel, “Güncel vakalara yol açan Bat? Afrika tipinin ölüm oranlar? dü?ük. Ancak bu virüsün masum oldu?u anlam?na gelmiyor” dedi.
maymun

Bugünlerde gündemde olan ve korku yaratan maymun çiçe?i virüsü (monkeypox), ilk olarak 1958 y?l?nda maymunlarda çiçek hastal??? benzeri bir salg?n?n ortaya ç?kmas?yla görülmü?, dolay?s?yla bu ismi alm??t?r. Ad?nda maymun geçmesine ra?men insanlara bula?, maymundan de?il fare, s?çan, sincap gibi kemirgenlerden olmaktad?r. ?nsanlarda ilk kez 1970 y?l?nda Demokratik Kongo Cumhuriyetinde saptanm??t?r. Afrika k?tas?ndan dünyan?n di?er bölgelerine de kemirgenler ve insanlar arac?l???yla ta??narak ba?ka ülkelerde de gözlenmi?tir. Yani bu virüsle dünya Covid-19 hastal???nda oldu?u gibi ilk kez kar??la?mam??t?r. Ancak bugün dikkat çekmesinin nedeni, Afrika d???nda görülen vaka say?s?n?n bir hafta içinde belirgin düzeyde artmas?d?r.

MAYMUN Ç?ÇE?? ÖLDÜRÜR MÜ?
Maymun Çiçe?i virüsü genellikle hafiftir ve ço?u hasta tedavi olmaks?z?n birkaç hafta içinde iyile?ir. Yine de hastal?k ölümcül olabilir. Bula?t??? insanlar?n yüzde 10’nu öldürebilir. Mevcut salg?na neden olan daha hafif su?, yüzde 1’ni öldürür.

Ç?ÇEK HASTALI?I NASIL B?R HASTALIKTIR?
Çiçek hastal???, her ya?ta ve cinsiyette görülebilen, irinli kabarc?klar dökerek yüzde izler b?rakan, ate?li, a??r ve bula??c? bir hastal?kt?r. Variola da denir. Hastal???n a??s?n? ?ngiliz Cerrah Edward Jenner’?n buldu?u kabul edilir. Yakla??k 5-10 gün boyunca sürer. Kabarc?klar görülmeden önce su çiçe?i ba?lang?c? sürecinde; ate?, i?tah kayb?, ba? a?r?s?, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilir.

Kaynakça: www.haberturk.com

Yazar: Neval Çelik