Siz Bizim Akrostişleştirebildiklerimizden Misiniz?

Her m?sran?n ilk harfi yukar?dan a?a??ya do?ru okununca bir ismin ç?kaca?? ?ekilde yaz?lm?? ?iire akrosti? denir. Yazmas? oldukça zor bir ?iir türüdür ve ?iirlerde çok s?k kar??la?amayaca??m?z bir sanatt?r. Çünkü her dizenin ba??ndaki harfin ve kelimenin s?n?rl? olu?u, ?iir yazmay? zorla?t?rmaktad?r. Renkli Kalemler Midyat Ekibi olarak bu zorlu sanat? sizin için denedik. ??te kalemimizden dökülenler:

Renkli kalemler adl? gazetemiz ,                                                                                  El ele tutu?tuk bunun için.                                                                                          Neslimiz tükenmedi,                                                                                                  Kalemimizden yard?m ald?k.                                                                                        Lay?k olduk Tegv’e,                                                                                                ?stedik biz bu i?i.

Kalbimizi döktük ona,                                                                                                Anlatt?k ne var ne yoksa.                                                                                          Laflad?k e? dostla,
Eme?imiz geçti her ad?mda.                                                                                        Merak ettik bu mesle?i,                                                                                              Laz?md? bizlere cesaret,                                                                                              Eller birle?ti, kalpler birle?ti,                                                                                      Renklendi dünyam?z bu gazeteyle.

Midyat hayal gibidir,                                                                                                  ?nsanlar? melek gibidir,                                                                                              Da?? ta?? dünyaya bedeldir,                                                                                        Ya?as?n bu güzellikleri dedirtir,                                                                                    A?k? cana yetendir,                                                                                                    Terk edilmez tek yerdir.

Ya?lan?yoruz yava? yava? ,                                                                                          I??klar?m?z? bo?a yakarak.                                                                                          Lafla birbirimizi oyalayarak,                                                                                        Ba?lad?k 2019’a                                                                                                          Arkam?zda kald? koca bir y?l daha,                                                                              ?enlikler, ?ark?lar, kutlamalar,
I??ldad? her yer yine bu y?lba??nda.