Şair Süreyya Akçay ile Söyleşi

Renkli Kalemler Gazetesi Yaz? ??leri Odas?nda Süreyya
Akçay’?n “Söz Boncu?u” adl? ?iir kitab?ndan ?iirler okuduk. Kitap çocuklar için yaz?lm?? çok güzel ?iirlerden olu?uyor. ?airle söyle?i yapmak istedik ve sorular?m?z? haz?rlad?k. Süreyya Akçay bizi k?rmad?, sorular?m?z? yan?tlad?.

 • Sizi biraz tan?yabilir miyiz?
  Ben Erzurum’da do?dum, Manisa’da büyüdüm. ?lkokul y?llar?nda ö?retmenimin yönlendirmesi sayesinde ?iire ilgimi ve yetene?imi fark ettim. Ve bir daha asla ?iir yazmaktan vazgeçmedim. Yay?mlanm?? be? ?iir kitab?m var. ?lk dördü yeti?kinler içindi, son kitab?m “Söz Boncu?u” siz çocuklar için geldi ve bu beni öncekilerden bile daha çok mutlu etti. Umar?m sizler de seversiniz.
 • ?iirle ne zaman tan??t?n?z?
  San?r?m ilk soruda bunun cevab?n? vermi?im.:)
 • Sizce ?iir nedir?
  ?iir benim nefes alma sebebim, ya?am?ma renk veren en güzel yan?m, içimi dökme ?eklim, kendimi çözme -çözülme- yolum, can?m?n yolda??, sözcüklerin dans?….
 • Neden ?iir yaz?yorsunuz?
  Bunun bir nedeni yok, olmaz da. Ac?k?nca yemek yersin, uykun gelince uyursun, ?iir de gelir! Yazmasan olmaz, yazd?r?r kendini o.
  süreyya akçay
 • Çocuklar için ?iir yazmak nereden akl?n?za geldi?
  Ben Türkçe ö?retmeniyim. Törenler ve anmalar d???nda çocuklar?n ?iirden uzak oldu?unu fark etti?im için “Söz Boncu?u” do?du. ?stedim ki her konuda ve her zaman sizlerin okuyabilece?i ?iirleriniz olsun. ?iiri sevin istedim.
 • Ailenizle ilgili bir ?iiriniz var m??
  ?iirlerimde çocuklu?umun izi var. Anneme, babama seslendi?im ?iirlerim var, evet.
 • Küçükken ne olmak isterdiniz?
  Çok hayal kuran bir çocuktum. Sürekli de?i?en, büyüyen hayallerime ula?mak istiyordum. Yazmak en büyük hayalimdi.
 • ?air olamasayd?n?z ne olurdunuz?
  ?airli?imle birlikte sürdürdü?üm ve çok sevdi?im bir mesle?im var. Ö?retmenim ve bunu kendim seçtim.
 • ?lham?n?z nereden geliyor? Nas?l yaz?yorsunuz?
  Yazma eylemini en çok besleyen ?ey: okumak, gözlemlemek, kendimizle ba? ba?a zaman geçirmek… Böylelikle yazma ihtiyac? kendili?inden, zorlamadan, birdenbire ç?k?p geliyor. ?çimizde biriken ve akmak isteyen bir ?rmak gibi…
 • ?air olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
  Bunu gerçekten istiyorlar m? diye kendilerine bir kez daha sormalar?n? öneriyorum öncelikle. Çünkü ?iir yaln?zca bo? zamanlarda yaz?lacak bir ?ey de?il. Hayat?n?z?n her alan?nda sizinle olacak, sizi sar?p sarmalayacak yo?un bir u?ra?t?r.  Beslemek, büyütmek, ilgilenmek, özen göstermek, ona biricik oldu?unu hissettirmek gerekir. Okumak, bizden önceki ?airleri, günümüz ?airlerini ve di?er edebi türleri… Onunla iç içe ya?amak, ara vermeden, unutmadan, yorulmadan, ertelemeden, incitmeden…
  Yazmak için ilk ad?m bence budur: Çok kararlar? ve istekli olmak. Gerisi zaten gelecektir. Gerekeni yapacakt?r ?iir yazmay? seçen ki?i. ?iiri tan?d?kça onunla olmak için her yolu deneyecektir. Vazgeçmemeyi öneriyorum sizlere en çok.
  Sevgiyle kucakl?yorum hepinizi. Sorular?n?z için te?ekkür ediyorum.