POPÜLER YAZILARIMIZ

5 Maddede Besin İçerikleri

Ya?am döngümüzü sürdürebilmemiz için belli ba?l? besin gruplar?na ihtiyac?m?z vard?r. Her besin grubunun vücudumuza çe?itli faydalar? vard?r. Besin içerikleri; karbonhidratlar, ya?lar, vitaminler, proteinler, mineraller ve...

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan...

MUTLAKA OKUNMALI

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan...

EN ÇOK YORUMLANAN

Antimikrobiyal Direnç Kanserden Daha Ölümcül

Doktorlar kanserden daha ölümcül olabilecek bir hastal?k olan antimikrobiyal direnç hakk?nda uyar?yor. ?lerleyen y?llarda 10 milyon insan antimikrobiyal direnç nedeniyle hayat?n? kaybedebilir. Türkiye ?laç ve...

Hastalıktan Kurtul, Hayatı Yaşa

Hastal?klar, herkesin korkulu rüyas?d?r. Bizleri i?lerimizden al?koyar, hayat?m?z? zorla?t?r?r ve enerjimizi dü?ürür. Kendimizi korumam?z için baz? önlemler almal? ve kendimize çok dikkat etmeliyiz! Birimdeki arkada?lar?m?z?n...

Sağlıkta Eğlen, Öğren Hijyen’in önemi

Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i üçüncü s?n?f ö?rencisi Ecem KAYI ile röportaj yapt?m. Ecem Abla TEGV’de bir y?ld?r gönüllü. TEGV sayesinde kendisini topluluk kar??s?nda daha iyi...

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan...

Diyabeti hastalanmadan önlemek mümkün

Ça??m?z?n yayg?n hastal?klar?ndan olan diyabet konusunda çal??malar yapan t?p ö?rencileri, 15 Kas?m 2014 tarihinde ?brahimli köyünde ?eker ölçümü yapt?lar ve korunma yollar?n? anlatt?lar.         Türk T?p...

SON YAZILARIMIZ

ATEŞİMİZ ÇIKTI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Renkli Kalemler olarak bu sene hepimizi yoran salg?n? ve ate?imiz ç?kt???nda ne oldu?unu Uzman Doktor Say?nAy?egül Ersoy ‘a sorduk. Bebeklerde ve çocuklarda görülen ate?, en...

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan sütlü...

Uzun Ve Sağlıklı Yaşam Diyeti

25 May?s 2022 tarihinde Gaziantep Emek Hastanesi Diyetisyeni Behice Yediler’den obezite ve diyetisyenlik hakk?nda bilgiler ald?k. “Diyetisyenlik nedir?” sorusunu “sa?l?kl? beslenme” olarak k?saca cevaplad?. Merak edilen...