Antimikrobiyal Direnç Kanserden Daha Ölümcül

Doktorlar kanserden daha ölümcül olabilecek bir hastal?k olan antimikrobiyal direnç hakk?nda uyar?yor. ?lerleyen y?llarda 10 milyon insan antimikrobiyal direnç nedeniyle hayat?n? kaybedebilir.

Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu (T?TCK) Ak?lc? Dairesi’nin  yapt??? ara?t?rmalar 2050 y?l?nda antimikrobiyal direncin kanserden daha tehlikeli olabilece?ini ve bunun da 10 milyon insan?n ölümüne neden olabilece?ini gösteriyor. Bu nedenle ilaçlar?n do?ru kullan?m? çok önemli.

Antimikrobiyal Direnç Nedir?

Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotik varl???nda dahi üreyebilme ve hastal?klara sebep olma durumudur. Baz? antibiyotiklere direnç do?al olarak mevcut iken, di?erlerine kar?? direnç bakterilerde geli?en mutasyon yoluyla ortaya ç?kmaktad?r. Bu durumda antibiyotik uygulamas? duyarl? bakterilerin üremesini durdurur veya öldürürken, dirençli bakteriler seleksiyona u?rayarak popülasyona hakim hale gelirler.

Antibiyotik kullan?m? artt?kça do?al direnç sorunu da artmaktad?r. E?er önlem al?nmaz ve antibiyotik kullan?m? bu h?zla devam ederse direnç nedeniyle basit bir enfeksiyonun dahi öldürücü olabildi?i antibiyotik öncesi ça?a dönmek söz konusu olabilecektir. Buna kar??l?k gereksiz antibiyotik kullan?m?ndan kaç?nmak ve gerekti?inde de ak?lc? politikalar üretmek yoluyla direnç oranlar?n? dü?ürmek mümkündür. Bunu ba?arabilen ülkelerde direnç oranlar?nda gözlenen dü?me umut vericidir.

 

1-0                  carpetrium-hali-portali-132351

 

Kaynak : www.haberturk.com, www.medimagazin.com.tr