Basketbol

Bazen o uzun boylar?n? k?skand???m?z, bazen de yanlar?nda küçücük kalman?n bizi güvende hissettirdi?i o dev insanlar?n sporu, basketbol!

Basketbol, be?er ki?ilik tak?mlar halinde elle ve topla oynanan, yüksekli?i 3,05 metre olan pota ad? verilen çemberden topu geçirerek kazanmaya çal???lan tak?m oyunudur. ?lk olarak 1891 y?l?nda Amerika’da ortaya ç?km??t?r ve 1. Dünya Sava?? ile birlikte dünyaya yay?lmaya ba?lam??t?r. Basketbol Türkiye’de ilk defa, 1904 y?l?nda Amerikan Robert Koleji ö?rencileri taraf?ndan oynanm??t?r. Bilinen ilk resmi müsabaka 1921 y?l?nda Yüksek Ö?retmen Okulu ö?rencileri ile ?stanbul’da ya?ayan Amerikal?lar aras?nda olmu?tur.

Basketbol Nerede Oynan?r? Oyun Alan?n?n Özellikleri Nelerdir?

Basketbol ço?unlukla kapal? salonda oynan?r. Dikdörtgen biçimindeki basketbol alan?n?n taban? sert tahtadan yap?l?r. Alan?n boyutlar? de?i?iklik göstermekle birlikte, FIBA standartlar?na göre 28 m x 15 m’dir. Oyun alan? bir orta çizgiyle ikiye ayr?l?r. Bu çizginin tam ortas?nda, orta yuvarlak denen bir daire çizilidir. Basketbol alan?n?n kar??l?kl? olarak k?sa kenar çizgilerinde birer pota bulunur. Pota, kenar çizgisinden 1,2 metre içeridedir ve 1,8 m x 1,2 m boyutlar?nda bir sac levhad?r. Pota üzerinde, yerden 3,05 metre yükseklikte bir sepet bulunur. Sepet, 45 cm çap?nda demir bir çember ile buna as?l?, alt k?sm? aç?k, beyaz bir fileden olu?ur. Basketbol elle oynan?r ve at?lan top yukar?dan çembere girip fileden geçerek a?a??ya dü?ünce say? olur. Basketbol topunun çevresi yakla??k 75-78 cm, yar?çap? yakla??k 12,3 cm, a??rl??? 650-700 gramd?r.1_1471733754291_1888098_ver1.0

Basketbolun Kurallar?

1.Oyunu 1 ba? hakem ve 2 yard?mc? hakem olmak üzere 3 hakem yönetir. Misafir tak?m alan seçme hakk?na sahiptir. Maç orta saha çizgisinde yap?lan hava at???yla ba?lar.

2.Tak?mlar 5 ki?iden olu?ur ve s?n?rs?z oyuncu de?i?tirme hakk?na sahiptir. E?er bir oyuncu 5 faul ile oyun d??? kal?rsa tekrar oyuna giremez.

3.Oyun 10’ar dakikal?k 4 periyottan olu?ur ve e?itlik olursa uzatma periyodu yap?l?r.

4.Hücum eden tak?m, kendi sahas?n? 8 saniye içinde terk etmek, 24 saniye içinde de hücumunu tamamlamak zorundad?r, aksi halde top kullanma hakk? rakip tak?ma geçer.

5.3 say? çizgisi içinden yap?lan her ba?ar?l? at?? 2 say?, 3 say? çizgisi gerisinden yap?lan her ba?ar?l? at?? 3 say? olarak de?erlendirilir. Faullerden veya kural ihlallerinden dolay? kazan?lan ba?ar?l? serbest at??lar bir say? olarak de?erlendirilir.

6.Bir oyuncu kural ihlali veya hatas? yaparsa top kullanma hakk? kar?? tak?ma geçer. Yap?lan bireysel fauller ise oyuncunun faul cezas? almas?n? sa?lad??? gibi faulün yap?ld??? yer göz önünde bulundurularak, rakip topu yandan oyuna sokar ya da serbest at?? yapma hakk? kazan?r. Serbest at?? hakk? adedi, faulün yap?ld??? zaman, yer ve çe?idine göre de?i?ir.

Kaynak: https://www.besyo.org