Basketbolcu müzeciler

basketbolcu-muzecilerKent Müzesi, yepyeni bir uygulama ile çocuklar?n müzede rehberlik yapmas?na olanak sa?l?yor. TEGV’li çocuklar Kent Müzesi’nde ald?klar? özel bir e?itimden sonra nas?l rehberlik yapt?klar?n? anlatt?lar.

 

 

Ya?lar? 12 olan Melike Yalç?n ve Buse K?l?çaslan 4 y?ld?r TEGV’e geliyorlar. ?ki arkada? TEGV’de basketbol etkinli?ine kat?l?yorlar. Bunun d???nda ise Buse tiyatro etkinli?ine kat?lm??.

TEGV sayesinde Kent Müzesi’nde rehberlik yapmaya ba?layan iki arkada?, bunun için nas?l bir e?itim ald?klar?n? ?öyle anlatt?lar: “2 hafta boyunca müzeye gidip, müzeyi anlatan bilgi katalogunu okuyarak ve ayn? zamanda müzenin içini gezerek müze hakk?nda bilgi ald?k ve
müze görevlilerinin yard?m?yla haz?rland?k.” 3 ki?i olarak kent müzesinde rehberlik yapan arkada?lar?m?z 67 s?n?f ö?rencilerine rehberlik ediyorlar.

Ziyaretçilerin ilgisini sordu?umda ise ?öyle yan?t verdiler: “Ziyaretçiler müzeyi iyice incelediler, heykellere bakt?lar, bizim anlatt?klar?m?z? dinlediler. Son derece ilgiliydiler. Müzede rehberlik yaparak keyifli bir zaman geçiriyoruz.”