Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

Sa?l?kl? ya?am, yeterli ve dengeli beslenme herkes için önemli ve gereklidir. Özellikle çocuklar?n h?zl? büyüme ve geli?me sürecini etkileyece?i için do?ru besinler tüketilmeli ve zararl? beslenme al??kanl?klar?ndan kaç?n?lmal?d?r. Bu yaz?mda ya??tlar?ma sa?l?kl? ve dengeli beslenme önerileri verirken, günlük ya?am?m?zda dikkat etmemiz gereken besinlerden bahsedece?im.

Okulda yemekhanemiz bulunmuyorsa; yemeklerimizi evden getirmek ya da kantinden almak zorunda kal?yoruz. Evden getirdi?imiz yemeklerde sa?l?kl? beslenme ?ans?m?z olurken, kantinden alabilece?imiz çi?köfte, simit, sütlü simit, açma gibi g?dalar sa?l?kl? besin kayna?? olmuyor. Bizim dengeli beslenmemiz için böyle yiyecekler yerine daha sa?l?kl? yiyecekleri tercih etmemiz gerekiyor. Bu yüzden okuldaki besin de?eri dü?ük yiyeceklerin kald?r?l?p, yerine sa?l?kl? yiyeceklerin koyulmas?n? istiyoruz. Gün içinde sa?l?kl? ve dengeli beslenme al??kanl?klar? için a?a??daki önerileri size sunmak istiyorum.
Beslenme önerileri;
• Her gün için kahvalt? al??kanl??? kazand?r?lmal?.
• Günde en az 2 su barda?? süt içilmeli.
• Günde en az 2 porsiyon sebze-meyve tüketilmeli.
• Çay, gazl? içecekler yerine taze s?k?lm?? meyve sular?, süt veya ayran tercih edilmeli.
• Okul çevresinde aç?kta sat?lan, besleyici de?eri dü?ük ve sa?l?ks?z besinlerin tüketilmemesi konusunda bilinçlenmeli.
• Okullar?nda yemek ç?kmayan arkada?lar?m?z evden beslenme çantas? götürmeye özen göstermeli ve beslenme çantalar? her gün temizlenmeli.
• Günde 8-10 bardak s?v? tüketilmeli. • Yemeklerden önce ve sonra mutlaka el y?kama al??kanl??? kazanmal?.

saaa

Okula gitti?imiz günlerde bu sa?l?kl? besinleri evden götürebiliriz. Beslenme çantam?zda kolay ta??nabilecek kuru g?dalar ve yan?nda içecek en uygun seçimdir. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sa?layan sandviçle ha?lanm?? yumurta, peynir, ?zgara köfte, ha?lanm?? et-tavuk grubundan seçilen herhangi bir besin yan?nda mevsime uygun, iyi y?kanm??, taze sebze ya da meyveler bulunmal?d?r. Dengeli ve düzenli beslenme; okul hayat?m?zdaki ba?ar? oran?m?z? artt?racak ayn? zamanda fiziksel ve zihinsel geli?imimizi destekleyecektir. Bu yüzden aileler çocuklar?n? bilinçlendirmeli ve do?ru beslenme al??kanl?klar?n? küçük ya?lardan itibaren kazand?rmal?d?r. Benim size tavsiyem bu yaz? ile birlikte unuttu?unuz ya da eksik gördü?ünüz do?ru beslenme kurallar?n? incelemeniz ve uygulaman?zd?r. Hepimize sa?l?kla afiyet olsun.

Kaynak : https://beslenme.gov.tr