Diyabeti hastalanmadan önlemek mümkün

diyabeti-hastalanmadan-onlemek-mumkun

Ça??m?z?n yayg?n hastal?klar?ndan olan diyabet konusunda çal??malar yapan t?p ö?rencileri, 15 Kas?m 2014 tarihinde ?brahimli köyünde ?eker ölçümü yapt?lar ve korunma yollar?n? anlatt?lar.

 

 

 

 

Türk T?p Ö?rencileri Birli?i Gaziantep Yerel Kurulu Halk Sa?l??? Direktörüyle görü?tüm. Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi üçüncü dönem ö?rencisi olan 21 ya??ndaki Deniz Demir, yapt?klar? diyabet etkinli?ini bize anlatt?: “Halk Sa?l??? Çal??ma Kolu olarak ?imdiye kadar çe?itli etkinlikler yapt?k. 15 Kas?m Cumartesi günü ?brahimli Köyünde 60 ki?ilik bir grup olarak ?eker ölçümü yapt?k. Bunun gibi halka yönelik etkinlikler ile halk? bilinçlendirmeyi ve fark?ndal?k yaratmay? amaçl?yoruz.

Diyabet, kanda ?eker seviyesinin yükselmesi ile olu?an bir hastal?kt?r. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünyada yakla??k 171 milyon diyabet hastas? vard?r. Ülkemizde ise nüfusun yüzde14,7’si diyabet hastas?d?r.

Diyabet etkinli?ini nas?l yapt?klar?n? sordu?umuzda ise ?u yan?t? ald?k: “14 Kas?m Dünya Diyabet Günü sebebiyle bu tarihten sonraki ilk cumartesi günü (15 Kas?m)
?brahimli Köyü’ne gittik ve köy camisinden duyuru yaparak herkesin köy merkezine toplanmas?n? istedik.

Gelen ki?ilerin ?eker ölçümünü yapt?k ve risk grubunda olanlar? hastanelere yönlendirdik. Di?er ki?ileri de diyabet ve nas?l korunmalar? gerekti?i hakk?nda bilgilendirdik. Çünkü egzersiz ve beslenme diyabetten korunmakta önemli rol oynuyor.

Etkinli?imizi bu ?ekilde gerçekle?tirdik.” Deniz Demir’e göre bu köyü seçmelerinin sebebi sa?l?k imkânlar?n?n k?s?tl? olmas?. Etkinlik sonucunda ?brahimli Köyü diyabetin ne oldu?unu biliyor ve kendilerini bu hastal?ktan koruyorlar.

Deniz Demir bize “Bizim amac?m?z hastal?ktan korunan bir toplum olu?mas?n? sa?lamak. Tedavi etmek ba?ar?s?zl?kt?r diyerek yola ç?k?yoruz. Çünkü tedavi a?amas?na gelmeden, daha hastal??a yakalanmadan koruyucu politikalarla halk?m?z? korumak istiyoruz.” diye anlatt?.